Iedere lidstaat is verplicht in het kader van de Richtlijnen een Nationaal Contactpunt op te zetten.

Het Nationaal Contactpunt is een platform voor de OESO-Richtlijnen. Het biedt een mogelijkheid aan overheid, bedrijfsleven, vakbeweging en andere maatschappelijke organisaties om onderwerpen aan te dragen ten aanzien van investeren in het buitenland. Deze onderwerpen worden dan op nationaal niveau besproken.

Om als aanspreekpunt te functioneren is het belangrijk dat het Nationaal Contactpunt aan een aantal criteria voldoet, zoals zichtbaarheid, toegankelijkheid, heldere procedures en het afleggen van verantwoording.

Het Nationale Contactpunt is een interdepartementaal orgaan onder voorzitterschap van het Ministerie van Economische Zaken.

Het interdepartementale karakter is belangrijk vanwege de vele thema’s in de Richtlijnen. Eventuele vragen op een gespecialiseerd gebied van één van de ministeries zullen dan ook door het secretariaat van het Nationaal Contactpunt worden doorgespeeld naar het betreffende vakdepartement.

Het Nationale Contactpunt heeft periodiek overleg met werkgevers-, werknemersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Het Nationaal Contactpunt is verantwoordelijk voor:
* de verspreiding van de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de bevordering van de naleving ervan;
* het verzamelen van informatie over de ervaringen met de toepassing van de Richtlijnen;
* het houden van consultaties met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere maatschappelijk partijen (NGO’s);
* d bespreking van vragen van bovengenoemde organisaties en individuele burgers met betrekking tot de Richtlijnen alsmede vragen van andere Nationale Contactpunten en overheden van niet-OESO-lidstaten;
* de voorbereiding van internationale discussies over deze kwesties;
* een jaarlijkse rapportage aan het het OESO-Comité -Internationale Investeringen en Multinationale Ondernemingen” (CIME).