De naleving van de Corporate Governance Code (“Code”) is onverminderd hoog en laat zien dat zelfregulering in Nederland op het gebied van corporate governance werkt. Dit blijkt uit het rapport Monitoring boekjaar 2013. Het rapport is mede gebaseerd op het onderzoek naar de naleving van de Code uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit. Op verzoek van de Commissie is binnen het onderzoek dit jaar met name aandacht besteed aan drie actuele thema’s: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), beloningsverhoudingen en diversiteit.

Belangrijkste conclusies en bevindingen t.a.v. MVO

Naleving

 •  De kwaliteit van de naleving van de Code-bepalingen en de guidance ten aanzien van MVO, beloning en diversiteit verdient verbetering. Slechts een klein aantal vennootschappen heeft MVO daadwerkelijk in haar strategie geïntegreerd en rapporteert hierover. De toelichting in jaarverslagen met betrekking tot interne beloningsverhoudingen en het behalen van diversiteitsdoelstellingen verdient verbetering.
 • Uit de antwoorden van de vennootschappen op de inventariserende vragen blijkt het volgende:
  •  de helft van de Vennootschappen, 35 van de 70 (50%), geeft aan dat er over MVO wordt gerapporteerd in zowel het RvB-verslag als het RvC-verslag;
  • 23 van de 70 Vennootschappen (33%) vermelden dat ze in één van beide verslagen het onderwerp MVO behandelen;
  • 12 van de 70 Vennootschappen (17%) geven aan dat zij geen informatie over MVO in de verslagen van hun RvB en RvC hebben opgenomen.
  • De antwoorden die de Vennootschappen hebben gegeven op de open vragen om de ‘concrete en specifieke bewoordingen’ en ‘de exacte tekst’ van hun MVO-vermelding te verstrekken, zijn zeer divers. De meeste Vennootschappen geven in het RvC-verslag niet in specifieke bewoordingen aan waarom de RvC het MVO-beleid heeft goedgekeurd. Het onderwerp MVO wordt uitgebreider besproken in het RvB-verslag dan in het RvC-verslag. Uit de survey komt naar voren dat de rol die MVO speelt in de strategie nogal verschilt per Vennootschap

Evaluatie van de Code

De Commissie signaleert verschillende leemtes en onduidelijkheden in de Code.

 • De Commissie zal zich richten op de vraag welke rol de Code speelt ten aanzien van MVO en beloningen en hoe de naleving van de bepalingen kan worden verbeterd. Ten aanzien van beloningen zou de Code duidelijkheid en volledigheid kunnen stimuleren.
 • Diversiteit wordt door vennootschappen vooral vernauwd tot een weergave van de man-vrouw verhouding. De Commissie wil het belang benadrukken om de discussie over diversiteit breder te (blijven) trekken.

Download het onderzoeksrapport