Atoomstroom is sinds maart van dit jaar partner van MVO Nederland, een door de Minister van Economische Zaken opgerichte kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Half september is Atoomstroom te kennen gegeven dat het bedrijf niet meer welkom is als partner van MVO Nederland.

MVO Nederland geeft weinig duidelijkheid over de reden waarom Atoomstroom niet meer welkom is. Vermoed wordt dat de stichting van mening is dat het verkopen van energie uit kerncentrales niet maatschappelijk verantwoord is. Atoomstroom is van mening dat elektriciteitsopwekking met kerncentrales juist maatschappelijk verantwoord is. Bovendien heeft MVO Nederland haar besluit niet op redelijke en eerlijke gronden genomen en is zij niet transparant over de uitsluitingsgronden die ze hanteert.

Kernenergie is de enige manier om grootschalig CO2-vrije elektriciteit op te wekken zonder dat dit de samenleving subsidie kost. Door grootschalige inzet van kerncentrales kan de CO2-reductiedoelstelling van het kabinet met minder publieke middelen worden bereikt, vergeleken met andere manieren van CO2-vrije elektriciteitsopwekking. Zo blijft er meer geld beschikbaar voor bijvoorbeeld energiebesparing of onderzoek naar nieuwe energiebronnen en krijgen we als maatschappij meer milieu voor onze euro. Daarom vindt Atoomstroom kernenergie maatschappelijk verantwoord.

Atoomstroom is van mening dat de voordelen van kernenergie ruimschoots opwegen tegen het nadeel van het kernafval. De wettelijke eisen die aan de verwerking van dit afval worden gesteld zijn zeer hoog en garanderen dat er uit het afval geen stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Het is bovendien niet aan MVO Nederland om een oordeel te vellen over wat wel en niet maatschappelijk verantwoord is. De organisatie is volgens haar statuten juist opgezet om als platform te dienen voor de discussie hierover. Ondanks uitgebreide correspondentie tussen Atoomstroom en MVO Nederland over de kwestie blijft laatstgenoemde bij haar standpunt. Vandaar dat Atoomstroom nu om het oordeel van de rechter vraagt.

Atoomstroom vindt dat iedereen in Nederland bewust moet kunnen kiezen voor met kernenergie opgewekte elektriciteit. Het bedrijf hecht er daarom aan om op de website steeds open en transparant te verwijzen naar informatie over zowel de voordelen als de nadelen van kernenergie. Bedrijven uit tientallen sectoren kiezen in toenemende mate Atoomstroom als energieleverancier, juist om uiting te geven aan hun MVO-beleid.