Hoe zal de EU strategie voorcorporate social and environmental responsibility geformuleerd worden? Op welke wijze zullen maatschappelijke organisaties hierbij worden betrokken?

Tot het moment van publicatie van het verslag van het Ã??EU Multi-Stakeholder
Forum on Corporate Social ResponsibilityÃ?? zullen geen belangrijke nieuwe initiatieven worden ondernomen. Het Forum zal in de zomer van 2004 haar verslag aan de Commissie aanbieden. Eerst op basis van deze aanbevelingen kan de Commissie nieuwe initiatieven ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ontplooien. Op het door het ministerie van Economische Zaken en andere departementen te organiseren Europese MVO congres in de 2e helft van 2004 zal hier aandacht aan worden geschonken. Bij het Multi-Stakeholder Forum
zijn reeds een groot aantal maatschappelijke organisaties (zowel vakbonden als NGO’s) betrokken. Ook bij het MVO congres zullen de maatschappelijke organisaties actief betrokken worden.

Kan de regering meer vertellen over de conferentie over maatschappelijk verantwoord ondernemen die de regering ten tijde van het voorzitterschap van de EU voornemens is te organiseren? Wat zal de insteek van deze conferentie zijn? Welke ministeries zijn bij de voorbereiding betrokken? Welk ministerie heeft de eindverantwoordelijkheid?

Het ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de conferentie over maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVO) tijdens het EU voorzitterschap. Naast het ministerie van Buitenlandse Zaken werken ook de ministeries van Sociale Zaken, VROM, VWS, LNV, en Binnenlandse Zaken aan de voorbereiding mee. De conferentie heeft als thema Ã??de ontwikkeling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de EUÃ??. De doelgroep bestaat uit de overheden van EU lidstaten, het Europees bedrijfsleven, NGO’s en vakbonden. Het
doel van de conferentie zal zijn het stimuleren van de dialoog tussen de Europese bedrijven, NGO’s, vakbonden en de overheden van de EU lidstaten over MVO. Er wordt rekening gehouden met het feit de ontwikkeling van MVO binnen de EU lidstaten (ten tijde van de conferentie zullen er 25 lidstaten zijn) nog zeer uiteen loopt. Binnen de conferentie zal het ministerie van Buitenlandse Zaken workshops organiseren over ervaringen met het bevorderen van MVO in ontwikkelingslanden.