De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat een goede integratie van de inzet van het bedrijfsleven
in het geheel van ontwikkelingssamenwerking van groot belang is;
constaterende, dat op dit punt de beleidsvoornemens van de regering
nadere uitwerking verdienen;
verzoekt de regering de SER te vragen advies uit te brengen over de inzet
van het bedrijfsleven in ontwikkelingssamenwerking alsmede de bijdrage die bedrijven kunnen geven aan Ã??maatschappelijk verantwoord onder-nemenÃ?? in ontwikkelingslanden, en op basis hiervan met nadere voor-stellen
te komen en de Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.