Hoe effectief worden broeikasgas (BKG) -emissies gemeten in zakelijk luchtverkeer? Worden de milieugevolgen buiten CO₂-uitstoot voldoende aangepakt? Antwoorden op deze vragen en aanbevelingen om de huidige berekeningsmethoden die worden gebruikt door reisagenten, boekingstools en bedrijfsrapportagenormen te verbeteren, zijn te vinden in dit artikel.

De luchtvaartindustrie draagt bij aan ongeveer 2% van de wereldwijde CO₂-uitstoot1. Zonder aanvullende maatregelen wordt verwacht dat deze impact tegen het jaar 2050 twee- of zelfs viermaal zal toenemen2. Deze cijfers laten echter de niet-CO₂-effecten van vliegreizen buiten beschouwing3.

Naast CO₂-uitstoot zijn er andere niet-CO₂-effecten die door de luchtvaart worden gegenereerd, waaronder waterdamp, aerosolen, stikstofoxiden en roet. De gecombineerde CO₂- en niet-CO₂-uitstoot van de luchtvaart is verantwoordelijk voor 3-4% van de wereldwijde BKG-uitstoot3.

Niet-CO₂-effecten hebben een aanzienlijke impact op het klimaat vergelijkbaar met die van CO₂-uitstoot. Daarom zouden niet-CO₂-effecten opgenomen moeten worden in berekeningsmethodologieën om nauwkeurige rapportage en monitoring te bevorderen, evenals de ontwikkeling van doeltreffende reductiestrategieën.

Doorgaans houdt de schatting van niet-CO₂-effecten in dat een vermenigvuldigingsfactor (of RFI) wordt toegepast op CO₂-uitstoot. Deze benadering helpt om het extra klimaateffect veroorzaakt door deze niet-CO₂-effecten te kwantificeren, en zorgt voor een alomvattende beoordeling van de totale milieuvoetafdruk van luchtverkeer.

Naarmate bedrijven het belang erkennen van het rapporteren van scope 3-uitstoot, inclusief zakelijke reizen, groeit de behoefte aan nauwkeurige methodologieën om de uitstoot verbonden aan zakelijk luchtverkeer te berekenen. Door betrouwbare en gestandaardiseerde methoden te implementeren, kunnen bedrijven hun koolstofvoetafdruk effectief meten en beheren, wat uiteindelijk bijdraagt aan meer duurzame praktijken binnen de luchtvaartindustrie.

De adoptie van de Radiative Forcing Index

Recent onderzoek uitgevoerd door Climate Neutral Group (CNG) heeft aangetoond dat bestaande rapportagenormen tekortschieten bij het adequaat aanpakken van het probleem van niet-CO₂-effecten in BKG-berekeningen, ondanks het feit dat de normen hun belang erkennen. Momenteel richten de meeste BKG-berekeningsmethoden zich alleen op CO₂-uitstoot. Het onderzoek van CNG wees ook op een gebrek aan consistentie bij het schatten van het klimaateffect van niet-CO₂-effecten over verschillende berekeningsmethoden.

De Radiative Forcing Index (RFI)-factor is een alternatieve benadering om het extra klimaatimpact van niet-CO₂-effecten in BKG te beoordelen, met name in de luchtvaart. Vanwege de discrepantie bij het schatten van het effect van niet-CO₂-effecten, bestaat er wijdverbreide onzekerheid over welke RFI-waarde moet worden gebruikt, wat heeft geleid tot het feit dat de RFI-factor niet volledig is overgenomen.

Aanbevelingen

Een internationaal consensus om een RFI-factor van enige soort te gebruiken (ongeacht welke waarde wordt gekozen) in BKG-berekeningsmethoden voor luchtverkeer kan aanzienlijk bijdragen aan het verbeteren van het meten, rapporteren en verminderen van BKG-uitstoot. Het overtuigen van beleidsmakers om regelgeving te wijzigen om een RFI-factor op te nemen, zou de invoering van een gestandaardiseerde versie aanmoedigen en de inclusie van niet-CO₂-effecten in rapportagekaders vergemakkelijken.

Het toevoegen van niet-CO₂-effecten aan de berekeningsmethoden die door tools worden gebruikt en expliciet vermelden van de gebruikte RFI-factor is een relatief eenvoudige verandering die een grote impact kan hebben op de effectiviteit van rapportage. Het standaard opnemen van de RFI-factor in tools die worden gebruikt door reisagenten en andere boekingstools, met een optie om zich af te melden, zou een bredere acceptatie van deze belangrijke maatstaf aanmoedigen.

Er zou een aparte categorie voor zakelijke vliegreizen aan de rapportagenormen moeten worden toegevoegd. Hoewel er geen consensus is over de beste manier om BKG-uitstoot in zakelijke luchtverkeer te rapporteren, zou het combineren van een RFI-factor en een op brandstof gebaseerde berekening de huidige praktijken aanzienlijk verbeteren en leiden tot meer nauwkeurige rapportage van niet-CO₂-effecten bij zakelijke luchtverplaatsingen. De meeste organisaties zijn bekend met de UK BEIS-methodologie en deze wordt algemeen aanvaard. BEIS beveelt een RFI van 1.7 aan in de conversiefactoren voor 2023, en hoewel dit lager is dan andere berekeningsmethoden die 2.5, 2.7 en 3 gebruiken, geloven we dat deze iets conservatievere RFI-waarde waarschijnlijker als standaard zal worden aanvaard. Het verplicht stellen van de 1.7 RFI bij het gebruik van de Beis-methode is een kleine stap die een grote impact zou hebben, gezien het aantal organisaties dat deze berekeningsmethode gebruikt.

Bovendien zou naleving van de EU-richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage van bedrijven (CSRD) en het specificeren van emissies door zakelijk luchtverkeer bijdragen aan een meer transparant en gedetailleerd rapportageproces.

Climate Neutral Group (CNG) helpt organisaties inzicht te krijgen in de impact van hun luchtverkeer op het milieu via carbon footprinting. De Flight Carbon Calculator van CNG gebruikt een brandstof gebaseerde methodologie met een RFI en is goedgekeurd door het Carbon Offsetting Quality Assurance Scheme uit het Verenigd Koninkrijk.

Andreas Vandyck (Sustainability Consultant) en Isabel Alonso Vergés (Sustainability Consultant) van Climate Neutral Group

Referenties

[1] Aviation – Analysis – IEA
https://www.carbonbrief.org/explainer-challenge-tackling-aviations-non-co2-emissions/
[2] ENVReport2022_Art7.pdf (icao.int)
[3] https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation
[4] The UK BEIS RFI was amended on 7 June 2023 to 1.7 in the conversion factors 2023. The UK BEIS RFI conversion factor for 2022 was 1.9.