Nu bij de geringste economische opleving de krapte op de arbeidsmarkt direct verdere economische groei remt en nu de recente historie aantoont dat werkgevers, werknemers en overheid geen gezamenlijke afspraken kunnen maken om voor de korte termijn de loonkosten per eenheid product in de hand te houden, moet alles op alles worden gezet om zowel in de particuliere sector als de overheidssector de arbeidsproductiviteit te verhogen. Arbeidsproductiviteit is niet alleen een macro-economische basis voor duurzame groei en welvaart. Het betekent in de praktijk o.a. de verhoging van service aan klanten en de verkorting van wachtlijsten in de zorg, aldus De Boer.

De noodzakelijke verhoging van de arbeidsproductiviteit moet handen en voeten krijgen in arbeidsorganisaties, zowel in de marktsector als in de sector van de publieke dienstverlening. Waar voor de wat langere termijn investeringen in technologie en ICT de dragers zijn van de productiviteitsverhoging, moet die op korte termijn vooral worden bereikt door een effectievere en efficiëntere arbeids-organisatie. In de particuliere sector verwacht de werkgeversvoorzitter in dat verband veel van het zogenoemde urenmodel; het binnen grenzen flexibel inzetten van het aantal werkuren per week of per dag. Als het druk is weken van 50 uren, als het rustig is weken van 30 uren, als je gemiddeld maar uitkomt op 40 uren.

In de (semi-)collectieve sector is verhoging van de arbeidsproductiviteit minstens zo noodzakelijk als in de particuliere sector. De MKB-Nederland-voorzitter verwijst hierbij naar succesvolle projecten in de zorgsector die hebben geleid tot een forse daling van het ziekteverzuim van bijvoorbeeld 13 naar 4%. De arbeidsorganisatie wordt daardoor productiever, houdt daardoor geld over dat ten goede komt aan het werkklimaat en bereikt een positieve kwaliteitsspiraal. Een nieuw kabinet moet de implementatie van deze programmaÃ??s in de publieke sector stimuleren, inclusief financiële prikkels voor managers. De vakbeweging moet in dit verband het klimaat scheppen om die productiviteitsverbeteringen mogelijk te maken.

Voorts pleit MKB-Nederland ervoor dat het nieuwe kabinet innovatieve experimenten voor bedrijfsmatige vernieuwing en ondernemerschap mogelijk maakt voor de dienstverlenende sectoren zorg, welzijn, justitie en politie. Hiervoor moet innovatiebudget beschikbaar komen, gericht op ondernemerschap. Daarnaast moeten deze vernieuwingsprojecten transparant en op bedrijfseconomische leest zijn geschoeid. Ondernemen is met name ook doen. De start voor maatschappelijk ondernemen moet liggen in het nieuwe regeerakkoord en de Minister-President moet hiervoor centraal verantwoordelijkheid nemen.