MKB-ers steeds duurzamer: CO2-reductie prominent op de agenda

Nederlandse mkb’ers nemen steeds meer maatregelen die leiden tot een lagere CO2-uitstoot. Gebruik van groene stroom en verduurzaming van het wagenpark zijn de meest genomen CO2-reductiemaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van SQ Consult, in opdracht van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

SQ Consult deed onderzoek onder bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder. Dit duurzaamheidsinstrument helpt bedrijven en organisaties om hun CO2-uitstoot ambitieus en structureel te reduceren, binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

Als onderdeel van het certificeringstraject stellen organisaties CO2-reductiedoelstellingen op. Vervolgens worden de benodigde maatregelen getroffen om deze CO2-reductie ook daadwerkelijk te realiseren. Die maatregelen worden in een zogeheten Maatregellijst geregistreerd die elk jaar wordt aangepast. Hierdoor ontstaat een uitgebreid overzicht van getroffen maatregelen.

Steeds meer maatregelen

Inmiddels zijn ruim 3.000 Nederlandse organisaties gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder, waarvan meer dan 80 procent mkb’er is. Zij namen in 2018 gezamenlijk 15.049 CO2-reducerende maatregelen, gemiddeld 17,1 maatregelen per organisatie. Daarnaast werden er nog eens 6.711 maatregelen in de steigers gezet, blijkt uit het rapport. Dit is een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In 2017 werden 11.414 CO2-reducerende maatregelen genomen en bleef het aantal geplande maatregelen steken op 4.749.

Een onderzoek van de Universiteit Utrecht wees eerder al uit dat organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder hun CO2-uitstoot twee keer zo snel terugdringen dan het Nederlandse gemiddelde. De gemiddelde CO2-reductie in Nederland is 1,6 procent per jaar, terwijl organisaties met een certificaat op de ladder hun uitstoot met 3,2 procent per jaar reduceren.

Groene stroom en duurzame mobiliteit

Kantoren en personenmobiliteit zijn met afstand de meest populaire bedrijfsonderdelen voor het realiseren van CO2-reductie. Het gebruik van groene stroom in kantoren wordt bijvoorbeeld steeds populairder: bij 39 procent van de gecertificeerde organisaties draaien alle kantoren inmiddels op (in Nederland opgewekte) groene stroom. Toch is er op het gebied van kantoren nog genoeg werk te verzetten. Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen (groter dan 100 m2) minimaal Energielabel C hebben, maar momenteel kan slechts 20 procent van de organisaties hieraan voldoen.

Op het gebied van personenmobiliteit werden in 2018 ook veel (en diverse) maatregelen getroffen, van cursussen zuinig rijden tot het monitoren van brandstofgebruik. Inmiddels heeft 15 procent van de gecertificeerde organisaties hun wagenpark verduurzaamd met alternatieve brandstoffen en/of volledig elektrische auto’s.

Ook bij de uitvoering van projecten is CO2-reductie inmiddels een prominent agendapunt. In de afgelopen twee jaar nam het aantal CO2-reducerende maatregelen op het gebied van materieelgebruik en transport & logistiek bijvoorbeeld fors toe.

Gunningsvoordeel bij aanbestedingen

Een belangrijke reden voor organisaties om met de CO2-Prestatieladder aan de slag te gaan, is het voordeel dat ze ermee genieten bij verschillende aanbestedingen. Inmiddels zetten meer dan 100 opdrachtgevers de CO2-Prestatieladder in bij hun aanbestedingen, zoals Rijkswaterstaat, Prorail en diverse waterschappen, provincies en gemeenten. Bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder genieten bij deze aanbestedingen een fictief gunningsvoordeel van maximaal 10 procent en hebben dus een grotere kans om de aanbesteding te winnen.

Werk maken van CO2-reductie

“Deze resultaten laten zien dat CO2-reductie steeds prominenter op de agenda staat bij mkb’ers en (belangrijker nog) dat er daadwerkelijk resultaten geboekt worden”, zegt Annemiek Lauwerijssen, manager van SKAO. “Dat is belangrijk, want elke organisatie (groot of klein) heeft een rol te spelen. Deze resultaten tonen aan dat we in Nederland op de goede weg zijn en werk maken van CO2-reductie.”

Share Button