Milieulasten fors gestegen

De milieulasten zijn in 2000 gestegen tot ruim 4,2 miljard gulden. Vooral de rente en afschrijvingen en de lopende kosten van in het verleden gedane milieu-investeringen zijn de laatste jaren hoog opgelopen. Vorig jaar is aan rente en afschrijvingen 1,5 miljard gulden uitgegeven terwijl aan lopende kosten zoals onderhoud ruim 1 miljard gulden is besteed.

Milieu-investeringen gestegen

De milieu-investeringen bedroegen vorig jaar 1,1 miljard gulden, ruim 50 miljoen gulden meer dan in 1999. In de periode 1993-1999 werd gemiddeld 1,2 miljard gulden per jaar geïnvesteerd.
Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen bedroeg 5 procent in 2000. Dit ligt iets onder het gemiddelde van 5,5 procent in de periode 1993-1999. In deze periode werd in totaal voor 8,6 miljard gulden in het milieu geïnvesteerd.

Chemische industrie grootste investeerder

De chemische industrie is in 2000 met ruim 430 miljoen gulden de grootste investeerder in het milieu geweest. Hoge milieu-investeringen zijn ook gedaan door de aardolie-industrie met bijna 190 miljoen gulden en de voedingsmiddelenindustrie met ruim 100 miljoen gulden.

Hoogste investeringen in kwaliteit van lucht en water

In 2000 is met een bedrag van 580 miljoen gulden het meest geïnvesteerd in de bestrijding van luchtverontreiniging. Voor een betere waterkwaliteit is 255 miljoen gulden uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van bodemverontreiniging bedroegen 125 miljoen gulden.
Verder is in 2000 door bedrijven 85 miljoen gulden geïnvesteerd in bestrijding van verontreiniging door afval en bijna 70 miljoen gulden in onder meer het beperken van geluidshinder.

Technische toelichting
Het CBS verkrijgt zijn cijfers door een schriftelijke enquête onder bedrijven in de nijverheid. Hieronder vallen de bedrijfstakken industrie, delfstoffenwinning en de openbare nutsbedrijven (vooral energieproductie en -distributie). De bouwnijverheid wordt in dit onderzoek echter niet meegenomen.
Milieu-investeringen worden volledig toegerekend aan het jaar van ingebruikname. Dit levert pieken en dalen op in de tijdreeks van de milieu-investeringen. Bij interpretatie van de cijfers is het daarom nodig een periode van meerdere jaren in ogenschouw te nemen. Vanaf 1999 wordt ook een deel van de rendabele milieu-investeringen meegeteld.

Milieulasten zoals in dit persbericht genoemd, zijn netto milieulasten. Deze bestaan uit de kosten van milieuactiviteiten die bedrijven zelf uitvoeren (kapitaalslasten van milieu-investeringen en lopende kosten, zoals bediening, onderhoud en toezicht van milieuvoorzieningen), de betaalde milieuheffingen en betalingen voor uitbestede milieuactiviteiten, verminderd met de ontvangen milieusubsidies.