Maatschappelijk verantwoord ondernemen is binnen Nederland door het bedrijfsleven behoorlijk aanvaard. Opereert een Nederlands bedrijf buiten de landsgrenzen dan is het echter eerder uitzondering dan regel. Geert Ritsema, woordvoerder van Milieudefensie; ‘Over het algemeen geldt dat Nederlandse bedrijven, zodra zij zich buiten Europa begeven, een dubbele standaard hanteren. Ze vertonen gedrag dat in Nederland en Europa absoluut onaanvaardbaar zou zijn, en niet getolereerd zou worden.’ Te denken valt bijvoorbeeld aan het illegaal kappen van beschermd bos en het veroorzaken van grootscheepse olielekkages zonder die goed op te ruimen.

Volgens Milieudefensie is deze problematiek niet aan te pakken, zoals de overheid nu voorstelt, door bedrijven vrijwillig maatregelen te laten nemen. Er is meer nodig.

Milieudefensie stelt voor de zeggenschap van Nederlandse moederbedrijven over dochterbedrijven te verduidelijken. Nu is het zeer moeilijk om een moederbedrijf aansprakelijk te stellen voor het gedrag van het dochterbedrijf. Door een aantal criteria vast te leggen (zoals het percentage aandelen in bezit van het moederbedrijf) kan een rechter makkelijker bepalen dat een moederbedrijf zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering van het dochterbedrijf.

Een door de overheid op te stellen bindende gedragscode voor Nederlandse bedrijven is een ander punt waar Milieudefensie voor pleit. Nu bepalen bedrijven zelf of zij wel of niet zo’n gedragscode opstellen en wat de inhoud ervan is. Bovendien bestaan er voor benadeelden en overheden geen instrumenten om ervoor te zorgen dat bedrijven zich ook echt aan hun eigen gedragscodes houden.

Tot slot stelt Milieudefensie voor te komen tot een milieu-en mensenrechtenfonds voor buitenlandse gedupeerden. Voor buitenlandse slachtoffers is het vrijwel ondoenlijk om een rechtszaak of procedure starten tegen een Nederlands moederbedrijf. Het duurt lang en de kosten zijn hoog. Met het instellen van een rechtsbijstandsfonds waar buitenlandse burgers en maatschappelijke organisaties, onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken, zouden slachtoffers makkelijker hun recht kunnen halen.