De acht millenniumdoelen zijn in 2000 door 189 landen vastgesteld en richten zich onder andere op het uitroeien van extreme honger en armoede, terugdringing van kindersterfte, verbetering van het milieu en bestrijding van HIV/AIDS en malaria. De millenniumdoelen zijn door alle lidstaten van de VN onderschreven en dienen uiterlijk 2015 gerealiseerd te zijn.

DSR heeft een model ontwikkeld om deze abstracte doelstellingen voor overheden te vertalen naar concreet meetbare doelstellingen voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Marcel Jeucken, hoofd institutionele relaties van DSR: ‘Dit onderzoek is wereldwijd een novum. Eerder onderzoek richtte zich wel in kwalitatieve zin op de vertaling van de millenniumdoelen voor overheden in bedrijfsdoelstellingen. Dit is echter nog nooit meetbaar gemaakt in kwantitatieve zin. Het wordt nu mogelijk om de bijdrage van bedrijven aan de millenniumdoelen over de tijd en tussen verschillende bedrijven te vergelijken. Zo ook voor maatschappelijke organisaties.’
DSR heeft voor bedrijven en voor maatschappelijke organisaties ieder een eigen model ontwikkeld. Beide modellen zijn vervolgens getoetst op ABN AMRO en Novib. De resultaten daarvan worden woensdag 30 november op het NCDO-seminar besproken. De resultaten van ABN AMRO en Novib zijn onderling niet vergelijkbaar, omdat beide modellen van elkaar verschillen. Wel kunnen nu bedrijven met elkaar worden vergeleken of maatschappelijke organisaties onderling. Tevens worden de millenniumdoelen niet in een score uitgedrukt maar wordt een score opgesteld voor ieder van de acht millenniumdoelen. Zo scoort ABN AMRO bijvoorbeeld relatief hoog ten opzichte van de overige millenniumdoelen op milieu en relatief laag op kindersterfte en gezondheid van moeders.

Het seminar heeft tot doel het debat over de millenniumdoelen te stimuleren. Daarnaast beoogt dit seminar het accent van dit debat te verleggen van een nationaal niveau tot het niveau waarop bedrijven en maatschappelijke organisaties omgaan met de millenniumdoelen. Tot slot wordt dieper ingegaan op methodieken om de voortgang en inspanningen tot het realiseren van de millenniumdoelen te meten. Sprekers zijn afkomstig van ABN AMRO, Novib-Oxfam, UNDP, DSR en NCDO.