De zorgsector kan met kleine stappen en projecten al resultaat boeken in verduurzaming, circulair werken en het terugdringen van CO2-uitstoot. Dat blijkt uit de drie pilots, die Intrakoop samen met haar leden heeft uitgevoerd. Daarbij is specifiek gekeken naar het verduurzamen van voedsel (minder dierlijke eiwitten), het beter scheiden van afval en het duurzaam beheer en onderhoud van technische installaties. De pilots maken deel uit van het programma Klimaatneutraal en circulair inkopen in de zorg in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). De resultaten zijn vandaag, 7 oktober, gepresenteerd tijdens het Congres Green Deal Duurzame Zorg. De resultaten, een blauwdruk voor de aanpak en de lessons learned worden voor de hele zorg beschikbaar gesteld.

De (kleinschalige) pilots zijn uitgevoerd samen met en in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen in de GGZ en gehandicaptenzorg. Per project zijn de uitdagingen in kaart gebracht en zijn ook verschillende experts betrokken om een optimaal resultaat te bereiken. “Ik ben ontzettend trots op de positieve resultaten die we met deze pilots hebben behaald en hoop dat we andere zorginstellingen inspireren en motiveren om hiermee stappen te zetten in het verduurzamen van hun eigen organisatie”, zegt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop.

Groot duurzaamheidseffect

Uit de pilots blijkt dat kleine stappen al tot resultaat leiden. Zeker wanneer veel zorgorganisaties samen kleine veranderingen doorvoeren is het duurzaamheidseffect enorm. Zo heeft de pilot verduurzaming voeding ervoor gezorgd dat het totale percentage dierlijke eiwitten in de pilotperiode (van oktober 2020 tot juni 2021) bij 4 zorgorganisaties met ruim 13% is afgenomen. Vlees en zuivel hebben grote impact op het milieu. Kernvraag was: hoe kunnen we de hoeveelheid dierlijke eiwitten in het menu zo verlagen dat de CO2-uitstoot vermindert, zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid en smaakbeleving? Onderling en met experts zijn kennis en ervaringen gedeeld, menu-alternatieven ontwikkeld en getest in de praktijk en adviezen opgesteld voor andere zorgorganisaties. De daling van 13% staat gelijk aan een vermindering van 47.615 kg aan CO2-uitstoot.

Bij de pilot scheiden van PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken) slaagden de deelnemers erin om de totale hoeveelheid restafval met 12% te verminderen. Dit staat gelijk aan een daling van 8.913 kg aan CO2-uitstoot. Deze daling is gerealiseerd door een nieuw stappenplan te ontwikkelen en in de praktijk te testen om het PMD-afval optimaal te scheiden. Van het ingezamelde plastic is bijna 90% verwerkt tot herbruikbare kunststof korrels (granulaat) en ook al het ingezamelde metaal is hergebruikt. Daarmee heeft deze pilot twee positieve opbrengsten: meer hergebruik van grondstoffen en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Lokaal inkopen

Bij de derde pilot is gekeken wat de beste mogelijkheden zijn om het onderhoud van bestaande installaties voor ventilatie, verwarming en koeling te verduurzamen. Terwijl de kwaliteit van het binnenklimaat en het welbevinden van de cliënt, bewoner of patiënt voorop blijven staan. De pilot heeft geleid tot een praktisch overzicht met 18 actiepunten. Daarbij is aangegeven wat de impact van alle actiepunten is op de CO2-reductie en circulair werken en hoe haalbaar de implementatie is. Veel actiepunten leiden met weinig inspanning al tot resultaat, zoals het beter afstemmen van de verwarming en koeling op elkaar, het verlagen van de frequentie van onderhoud door meer toestandsafhankelijk onderhoud te plegen in plaats van periodiek onderhoud en diensten en onderhoud vaker lokaal in te kopen.

Boost

Vanaf vandaag (7 oktober) staat alle praktische informatie over de pilots op de website van Intrakoop, zodat andere zorgorganisaties deze kunnen gebruiken. Ruud Plu: “Wanneer veel zorgorganisaties kleine stappen zetten, zetten we samen een grote stap vooruit. De pilots laten zien dat het kan en zorgen hopelijk voor een mooie boost.”