De welvaart is in ons land en in grote delen van de wereld op een historisch ongekend hoog peil. Bij steeds meer mensen groeit het besef, dat welvaart zich niet als vanzelfsprekend ook
vertaalt in meer kwaliteit van leven. De zorgen groeien ten aanzien van mobiliteit, voedselveiligheid, leefbaarheid, veiligheid, natuur en dierenwelzijn, sociale samenhang,
onderwijs, oudedagsvoorziening en gezondheidszorg. Tegelijk groeit de twijfel over de houdbaarheid van onze welvaart tegen de achtergrond van milieuvraagstukken, het vraagstuk van eerlijke verdeling en internationale migratie en globalisering.
De wereld van vandaag is relatief kleiner, voller en complexer geworden. Dat vraagt om een nieuw bewustzijn, zowel van de overheid, als van ondernemingen, wetenschap, NGO’s en
burgers. De mensen van de 21-ste eeuw zijn wereldburgers geworden, die moeten leren omgaan met wereldwijde ontwikkelingen en mondiale vraagstukken in relatie tot hun persoonlijk en collectief geluk en welzijn.
Ook ondernemers zullen zich moeten herbezinnen op hun rol in een veranderende wereld.
Ondernemingen in rijke landen hebben naast het bevorderen van materiële welvaart, ook andere taken gekregen. Hun bijdrage zou bij voorkeur moeten liggen in het bijdragen aan het
bevorderen en instandhouden van het welzijn in hun eigen omgeving en het brengen van welvaart en welzijn in armere landen.

De ondernemingen, die samenwerken binnen het Social Venture Network, achten het de primaire taak van alle ondernemingen bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de wereld
in de breedst mogelijke zin.
Ondernemen moet gebaseerd zijn op het evenwichtig realiseren van sociale, ecologische en economische doelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft als concrete opdracht: de Maatschappij Verbeteren door Ondernemen.
De nieuwe uitdagingen waar de wereld op vele terreinen voor staat, vragen om initiatief, creativiteit, ondernemerschap en gemeenschapszin op alle niveaus.
De enorme vraagstukken, die opgelost moeten worden, verdienen dan ook een verbond van alle mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Overheid, ondernemingen,
wetenschap en NGO’s kunnen en moeten elkaar daarbij versterken.
Ontegenzeggelijk hebben ook vandaag nog veel ondernemers moeite met een bredere
afweging dan de strikt economische, die ze van nature kennen. Daar staat tegenover dat veel politici, bestuurders en NGO’s de neiging hebben ondernemers te beperken in hun
dynamiek in plaats van hen aan te moedigen en uit te dagen.
De politiek kan haar leiderschap niet optimaliseren door alleen maar regels te stellen. NGO’s dragen niet wezenlijk bij aan de oplossing van problemen als zij als hun primaire taak zien
ongewenste processen te frustreren. De wetenschap mag zich niet afzijdig houden in de illusie dat wetenschap slechts de wetenschap dient. De energie van alle relevante partijen dient gebundeld te worden en gericht op heldere doelen, die gebaseerd zijn op het door iedereen beleden respect voor mensen, dieren en de natuur.
Om ondernemingen en nieuwe ondernemers te stimuleren en uit te dagen vragen wij van de nieuwe Tweede-Kamerleden en de overheid het volgende:
– Stimuleer de maatschappelijke waardering voor ondernemerschap in drie dimensies: people, planet, profit (door ondernemerschap, initiatief, energie en inventiviteit aan te moedigen en aan te wakkeren).
– Bevorder research en development (in bedrijven en wetenschappelijke instituten) om innovatiever en duurzamer de nieuwe vraagstukken van onze tijd aan te kunnen pakken.
– Stuur (waar nadrukkelijk nodig) maatschappelijk en duurzaam ondernemen met fiscale prikkels (beloon goed gedrag en belast minder gewenst gedrag).
– Betrek in eigen land ondernemingen, gewone burgers, universiteiten en NGO’s bij alle beleid gericht op leefbaarheid in al zijn verschijningsvormen.
– Houd een open en eerlijk zicht op de mondiale ontwikkelingen bij de inrichting van de eigen maatschappij en stimuleer ondernemers daarin verantwoordelijkheid te nemen.
– Zorg voor een level playing field voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal, Europees en internationaal niveau.
– Richt uw energie op inspireren, organiseren en coördineren van het maatschappelijke debat en vlucht niet in het uitvaardigen van massa’s regels en voorschriften.

De Nederlandse ondernemingen binnen het Social Venture Network Europe vragen de
toetreders tot de nieuwe politiek nadrukkelijk niet te vervallen in geneuzel over details en in partijpolitiek gekibbel, dat slechts leidt tot afkeer en afbraak van de politiek. Ze verwachten van politieke partijen en de nieuwe Kamerleden, dat zij opereren vanuit een brede visie op de wereld, de maatschappij en de rol van ondernemingen daarin, dat ze
wereldbeelden formuleren en uitdragen en burgers en bedrijven de inspiratie en ruimte bieden welvaart en welzijn gelijkelijk te bereiken en te delen.
De ondernemingen binnen het Social Venture Network, die zich graag als voorlopers op dit terrein beschouwen, zijn graag bereid hun ervaringen en inzichten te delen met allen, die
met hen de zoektocht naar modern en verlicht ondernemerschap willen maken.
Ze roepen politici, overheden, NGO’s, universiteiten, burgers en ondernemingen daarbij op tot een breed maatschappelijk partnerschap, waarbij wordt gewerkt aan het realiseren van
een goede balans tussen sociale, ecologische en economische doelen.