Het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI) is vanaf 2016 verbreed naar alle topsectoren, nu de topsectoren Creatieve Industrie en Logistiek ook ruimte hebben gemaakt voor MVI-onderzoek. Met ruim 6 miljoen euro heeft NWO-MVI daarmee een prominente plaats in de NWO-bijdrage aan het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017. De ondertekening van het Innovatiecontract vond plaats op 5 oktober.

Het doel van NWO-MVI is vroegtijdig onderzoek doen naar ethische en maatschappelijke vraagstukken bij innovatie, zodat hiermee in het ontwerpproces rekening kan worden gehouden. Afgelopen voorjaar zijn 17 nieuwe onderzoeksprojecten gestart, waarbij in alle gevallen ten minste één private partner betrokken is die de NWO-financiering aanvult. Via de zogeheten valorisatiepanels, waarin de resultaten worden besproken met directe belanghebbenden inclusief bijvoorbeeld beleidsmakers en eindgebruikers, is het onderzoek bovendien verankerd in de maatschappij. Zo kunnen de behaalde resultaten ook daadwerkelijk worden toegepast.

Voor alle topsectoren

NWO-MVI is van start gegaan als een samenwerking tussen een zestal departementen en NWO. In 2012-2013 is een pilot gestart om het programma te verbinden aan de topsectorenaanpak, waarna in 2014-2015 besloten is tot een verbreding naar zeven topsectoren. Vanaf 2016 is NWO-MVI betrokken op alle topsectoren. Het onderzoek richt zich op:

  • Specifieke onderwerpen die binnen één of enkele topsectoren spelen, zoals synthetische biologie, energiesystemen, watermanagement, smart cities
  • Onderwerpen die voor meerdere topsectoren tegelijk relevant zijn, zoals vertrouwen in moderne technologie, duurzame ontwikkeling, MVI-ondernemerschap (maatschappelijk verantwoord omgaan met innovaties door bedrijven en organisaties)

Internationale samenwerking

NWO-MVI sluit aan bij de Europese Societal Challenges, waarin Responsible Research & Innovation leidend is. In de komende periode wordt het programma internationaal uitgebouwd, onder meer door conferenties en versterkte internationale samenwerking.

Over NWO-Maatschappelijk verantwoord innoveren

In het NWO-MVI programma wordt al in de ontwikkelingsfase van een innovatie onderzocht welke ethische en maatschappelijke aspecten een rol spelen, en welke maatschappelijke context nodig is om de innovatie te doen slagen. Dit zorgt voor een groter maatschappelijk draagvlak en voorkomt dat innovaties onnodig stranden. Bovendien worden door dit onderzoek complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf voorkomen. Zo ontstaan kansen voor betere producten en diensten die beter aansluiten bij behoeften in de maatschappij door sociaal geïnspireerde innovaties.In 2016-2017 zal een MVI-expertisecentrum worden ontwikkeld. Van daaruit worden de binnen het programma ontwikkelde kennis en opgebouwde community gebundeld en verder uitgebouwd.

Meer informatie