Ook vraagt de organisatie om de onlangs verruimde faciliteiten voor kredietverzekeringen ook voor omzetpolissen toepasbaar te maken. Nagenoeg de hele agro-foodsector gebruikt deze polissen en kan geen exportkredietverzekeringen meer afsluiten naar een groot aantal landen, waaronder Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de meeste Oost-Europese landen.

,,De tijd is rijp om juist nu bij het midden- en kleinbedrijf prikkels te geven voor investeringen. Het gaat immers om een zeer grote groep bedrijven, die zeer bepalend is voor de kracht van onze economie. Deze ondernemers kijken vooral naar perspectieven op de langere termijn”, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Met de doelen van Schoon en Zuinig in het achterhoofd liggen er volgens hem nu kansen om op het gebied van duurzaamheid stappen vooruit te maken.

Met het oog op een aantrekkelijker investeringsklimaat voor kleine en middelgrote ondernemingen stelt LTO een substantiële verbetering voor van de zogenoemde ‘kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’. De huidige regeling kan eenvoudiger en beter door een investeringsaftrek van 20 procent bij investeringen tot 100.000 euro en 10 procent boven dat bedrag met een plafond tot 300.000 euro. Bij investeringen van bijvoorbeeld een half miljoen of meer zou een investeringsbedrag gelden van maximaal 300.000 euro. Deze veranderingen passen volgens LTO binnen de huidige systematiek.

LTO Nederland wil dat Groenfinanciering ruimer wordt ingezet voor de veehouderij wanneer wordt voldaan aan voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. In de brief wordt er voor gepleit om deze financiering ook mogelijk te maken voor andere sectoren, zoals open teelten, fruitteelt en boomteelt. Voorts moeten de daken van schuren, loodsen en stallen worden benut voor zonne-energie. Investeren in proefprojecten is nu nodig om deze duurzame en aantrekkelijke energiebron verder te ontwikkelen.

In de brief staat een lange reeks voorstellen, die niet alleen betrekking hebben op energie en milieu, maar ook op het welzijn en de gezondheid van dieren. Als mogelijke investeringen worden genoemd apparatuur voor precisielandbouw, thermische isolatie van bewaarplaatsen, koeling van bewaarplaatsen, waterpompen, klimaatbeheerssystemen en dergelijke.

Ook investeringen voor de opwekking van elektriciteit uit windenergie en die voor de bouw van biogasinstallaties zouden een extra duw in de rug kunnen gebruiken. Dat geldt ook voor een betere inpassing van agrarische bedrijvigheid in het landschap. Verder noemt LTO investeringen voor vernieuwde en milieuverantwoorde spuitapparatuur, voor bodemverbetering, beregening, sorteerinrichtingen, verpakkingsmachines en nog enkele andere investeringen in duurzame technieken.