De concept-leidraad duurzaamheidsafspraken is na de consultatie afgelopen najaar aangescherpt. De concept-leidraad is nu gereed voor verdere bespreking over duurzaamheid en concurrentieregels in de Europese Unie. De ACM vindt het belangrijk dat er een Europese leidraad komt die duidelijkheid biedt aan bedrijven die concurrentiebeperkende afspraken maken die bijvoorbeeld de klimaatcrisis bestrijden. Dat was ook de wens van veel partijen die hebben gereageerd op de consultatie.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Vooral bij het bestrijden van de klimaatcrisis zien we mogelijkheden voor concurrerende bedrijven om samen te werken. Dat zijn ook vaak internationaal opererende bedrijven. Voor bepaalde gevallen interpreteren we in onze leidraad de Europese regels ruimer. Voor een eerlijk Europees speelveld is het noodzakelijk dat ook de Europese Commissie en andere landen op dezelfde manier de regels gaan handhaven. De aanzet voor een Europese benadering van duurzaamheidsafspraken hebben we gegeven; nu gaan we met deze aangepaste leidraad daar verder over spreken.” De Europese Commissie is het met de ACM eens dat er een gezamenlijke aanpak nodig is.

Bijdragen aan klimaatdoelstellingen

In de concept-leidraad duurzaamheidsafspraken staat in welke gevallen concurrenten kunnen samenwerken om bij te dragen aan het bestrijden van de klimaatcrisis en andere duurzaamheidsdoelen. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Dat kan volgens de ACM als de voordelen voor de gehele samenleving opwegen tegen de nadelen van de mogelijke beperking van de concurrentie.

Vorig jaar is het eerste concept uitgebracht ter consultatie. Verschillende nationale en internationale partijen hebben daarop gereageerd. Het concept is op enkele punten aangepast en verduidelijkt. De aangepaste Leidraad duurzaamheidsafspraken geeft bijvoorbeeld meer informatie over het onderscheid tussen milieuschadeafspraken en andere duurzaamheidsafspraken en op welke manier voordelen van de afspraken onderbouwd kunnen worden.

Samen met de Griekse mededingingsautoriteit heeft de ACM een technisch rapport laten maken waarine methoden staan  om de voordelen van de duurzaamheidsafspraken te onderbouwen. Dit rapport, gemaakt door drie gerenommeerde economen, heeft als doel om verder bij te dragen aan de discussie in Europa.

Geen boetes, wel overleg

De ACM zal tijdens de discussie in Europa geen boetes opleggen wegens gezamenlijke afspraken waarbij duidelijk is dat de bedrijven te goeder trouw de concept leidraad hebben gevolgd. Ook staat de ACM open om met bedrijven te overleggen die het voornemen hebben om dergelijke afspraken te maken.

ACM en duurzaamheid

Op verschillende terreinen draagt de ACM bij aan een duurzame economie waar markten goed werken voor mensen en bedrijven. De ACM geeft dus duidelijkheid op de vraag wanneer concurrenten wél mogen samenwerken om duurzame doelen te verwezenlijken. Daarnaast is de ACM sterk betrokken bij de energietransitie naar duurzame energie door bijvoorbeeld netbeheerders toestemming te geven om te experimenteren met alternatieve energiebronnen. Ook waarschuwt de ACM bedrijven als ze valse duurzaamheidsclaims op hun producten zetten.