Professor dr. Jacqueline Cramer betoogt in haar rede Duurzaam in Zaken dat het nieuwe aan duurzaam ondernemen niet zozeer zit in de aandacht voor maatschappelijke thema’s. Daarmee hield het bedrijfsleven zich al langer bezig. Het verschil zit hem vooral in de veranderende positie van het bedrijfsleven ten opzichte van de overheid en burgers en in de wijze waarop bedrijven verantwoording moeten afleggen over hun handelen. Mevrouw Cramer aanvaardt op vrijdag 2 februari 2001 het hoogleraarschap Milieumanagement in organisaties aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer dan voorheen wordt van ondernemingen verwacht dat zij expliciet verantwoording afleggen over hun bedrijfsresultaten, niet alleen in financiële zin, maar ook in sociale en ecologische zin.

Openheid en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden. Een toenemend aantal bedrijven voelt zich daarom genoodzaakt -duurzaam’ te ondernemen: d.w.z. een structurele koppeling te leggen tussen het financieel rendement van een bedrijf en zijn prestaties op ecologisch en sociaal gebied.

Door globalisering van de economie en meer nadruk op marktwerking krijgt het bedrijfsleven een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid toegedicht. Bovendien groeien we naar een netwerk samenleving waarin naast overheidsregulering ook regulering door burgers (-civiele’ regulering) een belangrijke rol speelt. Daardoor moeten bedrijven sterker dan voorheen rekening houden met de wensen en mogelijke kritiek van uiteenlopende groepen belangenbehartigers. Dit vergt een open en transparante wijze van communiceren. Inzicht in de maatschappelijke waarden en kwaliteitseisen waaraan deze groepen hechten, is daarbij essentieel. Te verwachten is dat de aandacht voor immateriële zaken stijgt naarmate de levensstandaard toeneemt. De kwaliteit van het leven, en daarmee verbonden thema’s als sociale rechtvaardigheid en ecologische kwaliteit, winnen daarmee aan belang.

In haar inaugurele rede gaat Professor Cramer in op de consequenties die de toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen heeft voor het bedrijfsleven en voor de wetenschap, met name voor het vakgebied milieumanagement. Prof.dr. Jacqueline Cramer is naast hoogleraar Milieumanagement in Organisaties aan de Erasmus Universiteit (in deeltijd) directeur van Cramer Milieuadvies. Tevens bekleedt zij diverse nevenfuncties, waaronder kroonlid van de Sociaal Economische Raad, lid van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en Bestuurslid van het Wereld Natuur Fonds.