Internationale klimaatinitiatieven (onder meer van bedrijven en steden) buiten de mondiale klimaatonderhandelingen zouden in 2020 kunnen resulteren in een vermindering van de broeikasgasuitstoot van 2,5 GtCO2-equivalenten, en 5,5 GtCO2-eq in 2030, vergeleken met een scenario zonder klimaatbeleid. Dit is ongeveer dezelfde hoeveelheid als nationale overheden hebben beloofd te verminderen in de context van de VN klimaatonderhandelingen (UNFCCC), zogenaamde pledges.

Dit blijkt uit een nieuwe studie van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). De onderzoekers zien echter een 70% overlap tussen deze internationale initiatieven – vaak geleid door ondernemingen, steden en de maatschappelijke partijen – en pledges, omdat veel sectoren al zijn opgenomen in de plannen die regeringen in de onderhandelingen hebben ingediend. Initiatieven in internationale lucht- en scheepvaart en die rond andere broeikasgassen zoals methaan en HFK-gassen, daarentegen, zouden wel voor een extra vermindering kunnen zorgen, in het geval deze geen onderdeel vormen van de pledge van een land. De PBL-studie komt uit in de aanloop naar de Klimaattop in Parijs begin december.

Grootste reductie verwacht van bedrijven en steden

Naast de internationale klimaatonderhandelingen onder de UNFCCC-vlag bestaat er een grote verscheidenheid aan publieke en private initiatieven rond het terugbrengen van broeikasgassen. Hieronder vallen bijvoorbeeld coalities van steden of bedrijven, initiatieven in individuele sectoren, en programma’s voor specifieke broeikasgassen. De onderzoekers hebben de impact van dertien van de grootste initiatieven geëvalueerd. De grootste effecten zijn te verwachten van bedrijfsinitiatieven, zoals de Top 500 bedrijven in het Carbon Disclosure project, en stadsinitiatieven, zoals C40 Cities en het  Convenant of Mayors. Andere initiatieven met relatief grote reducties zijn de New York Declaration of Forests en het HFK-voorstel binnen het Montreal Protocol. Naast het brengen van extra vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kunnen deze initiatieven helpen om de effectiviteit van klimaatbeleid te versnellen en te vergroten.

Link to infographic: ''

Link to infographic: 2''

Mondiale broeikasgasemissies van internationale initiatieven in vergelijking met die van de pledges, scenario’s met huidige nationaal beleid en de IMAGE baseline.

Pledges en initiatieven voldoen nog niet aan 2º C doel

Rekening houdend met de overlap tussen de internationale initiatieven en pledges, zouden ze samen kunnen leiden tot emissies tussen 54 en 57 GtCO2-eq in 2030. Dit emissieniveau is nog steeds hoger dan datgene dat nodig is om aan het eind van de eeuw het 2º C doel te halen.