Trends signaleren
“Het KVGO heeft als branchevereniging de taak trends in de markt en de maatschappij te signaleren en de leden hiervan op de hoogte te stellen. Gegeven deze taak en gelet op het feit dat MVO voor individuele bedrijven vaak weinig concreet is en het voor hen bovendien lastig blijkt MVO te vertalen naar de dagelijkse praktijk, zal MVO op brancheniveau worden opgepakt. Bij die aanpak staat continuering en bevordering van een gezonde bedrijfsvoering van de leden centraal.”

Meer dan regeltjes
Maatschappelijk verantwoord ondernemen draait om de drie P’s People, Planet en Profit. MVO is zodanig ondernemen ‘dat naast het streven naar winst ook rekening wordt gehouden met het effect van de ondernemingsactiviteiten op het milieu en met de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf’.

Voor een groot aantal van deze activiteiten gelden wetten of andere regels. Denk aan de milieuwetgeving of de arboregels. Maar MVO is meer dan voldoen aan de regeltjes, het is een manier van denken en handelen. Een ondernemer denkt daarbij na over de invloed van zijn bedrijf op de omgeving – in een brede betekenis – en probeert vervolgens de positieve kanten van de zakelijke activiteiten te versterken en vooral de negatieve gevolgen te beperken.