Vragen van het lid Koenders (PvdA)
aan de staatssecretaris van
Economische Zaken over het Global
Reporting Initiative (GRI).
(Ingezonden 14 november 2001)

1
Bent u op de hoogte van het feit dat
het Global Reporting Initiative (GRI) –
een initiatief van onder andere de
United Nations Environment
Programme dat de ontwikkeling van
rapportage over maatschappelijk
verantwoord ondernemen moet
bevorderen – een gastland zoekt voor
een permanent secretariaat?
2
Acht u het van belang dat het
rapporteren over aspecten van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen ook op mondiaal niveau
wordt gestimuleerd? Zo ja, kunt u dan
toelichten hoe u daar invulling aan
geeft of wilt geven? Zo nee, waarom
niet?
3
Acht u het GRI een belangrijk initiatief
ter bevordering van de transparantie
rond maatschappelijk verantwoord
ondernemen? Zo ja, wilt u dit initiatief
concreet steunen en op welke wijze?
Zo nee, waarom niet?
4
Deelt u de mening dat Nederland een
uitstekende vestigingsplaats voor het
permanent secretariaat van het GRI
is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom
niet?
5
Deelt u de mening dat Nederland zich
stevig moet inspannen om de
vestiging van het secretariaat in ons
land te bewerkstelligen? Zo ja, wat
onderneemt u daarvoor? Zo nee,
waarom niet?