Jongeren (80%) voelen zich zeer betrokken als het gaat om een duurzame wereld en veel jongeren vinden dat acties voor een betere wereld wel degelijk verschil maken (60%). Een kleine groep denkt van niet (16%). Niet alleen denken jongeren na over een duurzame wereld, maar ook over concrete acties. Zo zamelen ze graag geld in voor het goede doel. ‘Alle beetjes helpen’ is de veelgehoorde motivatie. Aan de inzet van jongeren zijn wel voorwaarden verbonden. Allereerst willen zij vooral met andere leeftijdsgenoten aan de slag kunnen (68%). Ten tweede blijkt dat jongeren bereid zijn om tegen een meerprijs eerlijke kleding te kopen op voorwaarde dat deze als zodanig herkenbaar is en er goed uitziet (40%). De inzet van jongeren om mee te werken aan een betere wereld, gaat gepaard met een gevoel van onmacht. Aan bijvoorbeeld de ongelijke welvaartsverdeling of het verdwijnen van regenwouden denken de meeste (40%) jongeren weinig te kunnen doen.

In de rapportage Jongeren en duurzame ontwikkeling in 2007 komt verder naar voren dat jongeren de politiek en het bedrijfsleven niet ambitieus genoeg vinden. Concreet vinden jongeren dat de bio-industrie niet meer thuishoort in de huidige samenleving. Het kabinet Balkenende IV moet zuinig en verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en vaker het goede voorbeeld geven. Ook zou de overheid biologische landbouw moeten subsidiëren. Duurzaam consumeren moet volgens jongeren makkelijker worden gemaakt door eenduidige communicatie via bijvoorbeeld duidelijke betrouwbare labels.

De rapportage is opgesteld in het kader van het project ‘DOe Mee’ dat werd uitgevoerd door de Nationale Jeugdraad. Dit is de landelijke koepel van jongerenorganisaties die wil dat jongeren van 12 tot 30 jaar kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over alles wat voor hen belangrijk is. Financiële ondersteuning van het project kwam van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling, een gezamenlijk programma van de ministeries LNV, VROM, AZ, OCW, EZ, V&W, BuZA/OS, van de provincies en van de waterschappen. Dit programma wordt uitgevoerd door SenterNovem.