ISO publiceert drie internationale conceptnormen met richtlijnen ter ondersteuning van de transitie naar een circulaire economie en stelt ze open voor commentaar. NEN nodigt belanghebbende partijen uit om input te leveren voor het Nederlandse commentaar. Dit kan tot 12 juli 2022.

Van gezamenlijke taal naar circulaire volwassenheid

ISO CD 59004 bevat een begrippenkader en gemeenschappelijke taal. Dit maakt dat iedereen elkaar begrijpt als het over circulariteit gaat. Bovendien staan er richtlijnen in voor het implementeren van circulariteit in de bedrijfsvoering. ISO CD 59010 beschrijft circulaire business modellen die helpen bij de overgang van een lineaire naar een circulaire bedrijfspraktijk. ISO CD 59020 geeft een methode om circulariteit op verschillende systeemniveaus te meten. De normgebruiker krijgt hiermee inzicht in de mate van circulaire volwassenheid. Met deze informatie kunnen aanbieders vervolgens de zichtbaarheid van hun circulaire producten, diensten of processen in de markt vergroten en ‘groene claims’ onderbouwen.

Volledig circulair in 2050

NEN zet zich, door middel van normalisatie en schemabeheer, in voor de transitie van de huidige lineaire economie naar een duurzamere, volledig circulaire economie in 2050. NEN betrekt hiervoor Nederlandse partijen bij het internationale proces van normontwikkeling, waarin richtlijnen worden ontwikkeld voor zuiniger en slimmer gebruik van grondstoffen, producten en diensten. Zo hebben Nederlandse partijen vanuit de NEN normcommissie Circulaire Economie op internationaal niveau meegewerkt aan deze ISO-normen.
Om volledige circulariteit te bereiken is internationaal draagvlak voor de ISO normen van groot belang. De normen zijn immers een essentiële stap naar een nieuwe economische basis. En daar heeft iedereen mee te maken.

Commentaar tot 12 juli

Belanghebbenden die input wilt leveren voor het Nederlandse commentaar op ISO CD 59004, ISO CD 59010 en ISO CD 59020 kunnen contact opnemen via mb@nen.nl. Dat kan tot 12 juli 2022. ISO verwacht eind 2022 de commentaren verwerkt te hebben. In 2023 worden dan de volgende conceptversies in stemming gebracht en ISO hoopt in 2024 de normen te kunnen publiceren.