Prijzen voor WO en HBO
Voor jurering komen scripties in aanmerking die in het kalenderjaar 2005 bij een in Nederland gevestigde universiteit of een hbo-instelling zijn ingediend en goedgekeurd.
Voor beide categorieën (wo en hbo) wordt een prijs van € 1.000,- uitgeloofd. De scriptieprijs wordt mogelijk gemaakt door Rabobank Nederland.

Doel
Met de scriptieprijs wil de NBN de studie stimuleren naar bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie/integratie daarvan in de strategieontwikkeling en bedrijfsvoering van ondernemingen.

Jury
De jury – onder voorzitterschap van prof. dr. E. Kimman – bestaat uit 4 personen, waarin zitting hebben:
Ã?? twee (bedrijfs)ethici;
Ã?? een vertegenwoordiger van een ondernemersorganisatie;
Ã?? een vertegenwoordiger van een organisatie die zich ten doel stelt maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen (zoals SVN)

Criteria
Criteria en wegingsfactoren voor de beoordeling worden door de jury vastgesteld. Daarin zullen factoren worden meegenomen als:
Ã?? grondigheid van het onderzoek
Ã?? originaliteit
Ã?? diepgang
Ã?? bedrijfsethische relevantie
Ã?? praktische waarde
Ã?? logische opbouw
De gewichten van deze factoren verschillen tussen beide categorieën. Een hbo-scriptie wordt primair beoordeeld op zijn praktische relevantie; biedt hij bovendien een bijdrage aan de theoretische discussie, dan is dat een extra kwaliteit. Een wo-scriptie wordt primair beoordeeld op zijn theoretische kwaliteit; praktische relevantie is daar een extra verdienste.

Inzending scripties
Om in aanmerking te komen voor de scriptieprijs dienen werkstukken voor 1 februari 2006 in viervoud te worden aangeleverd bij de Bestuurscommissie NBN-Rabobank Scriptieprijs, p/a Universiteit Nyenrode t.a.v. prof. dr. R. Jeurissen, Postbus 130, 3620 AC Breukelen.

E-mail : r.jeurissen@nyenrode.nl. Op dit adres kan men ook terecht voor inlichtingen.