Ze tekenden hun contract op het congres van het Platform energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO) ten overstaan van Jan Terlouw, voorzitter PeGO (Platform energietransitie Gebouwde Omgeving) en lid Regieorgaan EnergieTransitie, en Hugo Brouwer, directeur Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie bij het ministerie Economische Zaken.
De elf ‘founding partners’ beloven ondersteuning te geven bij de uitvoering van het thema ‘Gebouwde Omgeving’ uit de Innovatieagenda Energie die door het Rijk is vastgesteld. De organisaties gaan optreden als aanjager door de actieve inbreng van kennis en middelen, en zullen overleggen met de betrokken ministeries van EZ en VROM/WWI over de te volgen route. Volgens plan zal uiterlijk medio 2009 een uitvoeringsbureau de Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving ter hand nemen. De partijen zullen zich samen met het Rijk inspannen om de doelen te realiseren: een energieneutrale nieuwbouw in 2020, en 50% totale energiebesparing in de bestaande bouw in 2030.
Spil daarin is het twee jaar geleden opgerichte Platform energietransitie Gebouwde Omgeving, waarvan de PeGO-werkgroep Innovatie een onderdeel vormt. Deze werkgroep wil vóór 2012 minimaal 80 commercieel interessante, energiezuinige concepten ontwikkelen. Deze omvatten een paar duizend woningen, twintig utiliteitsprojecten en vier locaties voor duurzame integrale gebiedsontwikkeling.
Pieter Hameetman voorzitter van de werkgroep: ‘We hebben een gefundeerde schatting gemaakt dat dit gezamenlijk een markt van plusminus 2,5 miljard euro vormt.’ Het is zeker mogelijk om deze markt te benutten, benadrukte ook ASN Bank-directeur Ewoud Goudswaard tijdens het PeGO-congres. Hij zag zijn bank sterk groeien met duurzame criteria als uitgangspunt.

Samenwerking essentieel
De Founding Partners gaan een cruciale rol spelen bij de uitwerking en realisatie van ‘denken, doen en opschalen’ richting een energieneutrale gebouwde omgeving. Daarvoor is onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling essentieel. De energieopgave is te groot om het alleen te doen. De platformpartners namen daarom zelf het initiatief. Zij denken hiermee een kennisvoorsprong op te bouwen die hen helpt bij een onderscheidende marktpositie. Zo wordt het mogelijk om gezamenlijk commercieel interessante en innovatieve concepten te ontwikkelen, te vermarkten en op te schalen. Andere innovatieve (markt)partijen kunnen aanhaken. Dit leidt tot een groep van koplopers die helpt om richting te geven aan de gezamenlijke markt. Verder wil de PeGO-werkgroep Innovatie dit initiatief verbinden aan vergelijkbare initiatieven in het buitenland.