In 83% van de AEX bedrijven stond lange termijn waardecreatie op de agenda van de Raad van Commissarissen. Echter inhoudelijke duurzaamheid thema’s kwamen niet of mondjesmaat aan de orde. Milieu in 50% bij de AEX bedrijven, sociale en personeelsgelegenheden 80%. Maar urgente maatschappelijke thema’s als de Circulaire economie, de keten en corruptie allen minder dan 20%. Biodiversiteit werd geen enkele keer genoemd.  Zo berichten de Raden zelf in hun verslagen. 

In de in 2016 herziene Corporate Governance Code is opgenomen dat van bestuurders en commissarissen wordt verwacht dat zij duurzaam handelen door zich bij de uitoefening van hun taken te richten op creatie van waarde op de lange termijn. Bij het vormgeven van de strategie moet in elk geval aandacht worden besteed aan aspecten als milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. 

Adviesbureau TheRockGroup heeft onderzoek gedaan naar waar volgens het jaarverslag RvC leden en de non-executives in het geval van one-tier boards over praten als het gaat om duurzaamheid. Het onderzoek heeft geresulteerd in de AEX Sustainable Supervisory Board Index, by TRG. Deze index laat zien hoe AEX bedrijven scoren op de punten die genoemd zijn in de Corporate Governance Code, maar ook duurzaamheidsthema’s als circulaire economie en biodiversiteit. 

Uit het onderzoek blijkt dat langetermijnwaardecreatie nog niet jaarlijks terugkomt in de verslaglegging van de commissarissen en non-executives van de AEX ondernemingen. In 2017 bleek dat er in 24% van de jaarverslagen geen melding maakte van langetermijnwaardecreatie. In 2019 is dat gezakt naar 17%. .

Op inhoudelijke duurzaamheid onderwerpen lijkt de aandacht van RvC-leden beperkt: In 2019 kwam slechts in de helft van de verslagen milieuaspecten voor en bestrijding van omkoping en corruptie werd dat jaar in nog geen 20% van de verslagen genoemd. Hoewel biodiversiteit steeds meer erkend wordt als een belangrijk duurzaamheidsaspect, is het nog niet doorgedrongen tot de toezichthouders van de AEX bedrijven. Uit de AEX Sustainable Supervisory Board Index, by TRG blijkt dat in de jaren 2017, 2018 en 2019 in geen enkel jaarverslag de RvC melding maakt van dit onderwerp. 

De verantwoordelijkheid ten aanzien van lange termijn waarde creatie en de verschillende duurzaamheid thema’s is expliciet opgenomen in de Governance Code. Het lijkt erop alsof deze bepaling wordt ingevuld door lange termijn waarde bepaling wel te bespreken maar niet in te gaan op de details van duurzaamheid. Daarmee blijft de discussie te oppervlakkig. 

Partner van TheRockGroup en ervaren commissaris Elfrieke van Galen: “Zeker in deze tijden is het is cruciaal dat de commissarissen hun rol pakken en de onderneming goed bevragen op hun strategie, implementatie, dilemma’s  en resultaten met betrekking tot de verschillende thema’s binnen duurzaamheid”.