De oratie van Schuyt draagt als titel: De filantropische sector en Philanthropic Studies in Nederland: wetenschappelijke belangstelling voor een maatschappelijke sector in wording. Leidraad bij het uitspreken van zijn rede zijn de volgende kernvragen:

Wat mag onder afilantropieA worden verstaan?
Hoe heeft de filantropie zich in Nederland geïnstitutionaliseerd?
Hoe is de u tot dusver u geringe wetenschappelijke belangstelling voor filantropie te verklaren?

Voorafgaand aan de oratie van Theo Schuyt zal tijdens een symposium in het Auditorium van de VU het eerste exemplaar van Geven in Nederland 2001 worden gepresenteerd. Deze tweejaarlijkse rapportage bevat de nieuwste cijfers en trends op het gebied van private steun aan maatschappelijke doelen in Nederland. Het project loopt sinds 1993 en wordt mogelijk gemaakt door negen ministeries.

De betekenis van en de belangstelling voor de filantropische sector in Nederland neemt snel toe. Burgers, fondsen en bedrijven geven in toenemende mate aan maatschappelijke en goede doelen. Men spreekt wel van Private Social Responsibility. De ontwikkeling en professionalisering van een Nederlandse filantropische sector vraagt om wetenschappelijke steun en aandacht. Het onlangs opgerichte Center for the Study of Philanthropy and Volunteering (CSP) van de VU wil hierbij als expertise-centrum een centrale rol spelen. De bijzondere leerstoel Filantropie, Sponsoring en Vrijwilligerswerk van Theo Schuyt is bij dit CSP ondergebracht. Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). In het centrum werken onderzoekers van de faculteiten Sociaal-Culturele Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Economie, Letteren en Psychologie en Pedagogiek samen. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen en analyseren van private geldstromen in Nederland. Ook wordt er gewerkt aan een post-academische opleiding Philanthropic Studies en een mastersopleiding met dezelfde naam.