Herman Wijffels studeerde Economie in Tilburg. Hij was werkzaam bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en vervolgens als Algemeen Secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgevers-verbond (NCW). In 1981 trad hij in dienst van Rabobank Nederland, waar hij in 1986 werd benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie. In 1999 volgde zijn benoeming tot voorzitter van de SER. Van 2006-2008 was Wijffels bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Hij bekleedde verschillende nevenfuncties, onder meer als voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, het Stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg en van de raden van toezicht van het Rijksmuseum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Herman Wijffels: pleitbezorger duurzame samenleving
Herman Wijffels staat sinds lange tijd bekend als pleitbezorger van een duurzame(re) samenleving. In het programma Buitenhof stelde hij onlangs: “We leven in deze tijd zo ver boven onze mogelijkheden dat we tegen grenzen aanlopen. We moeten veranderingen aanbrengen in de manier waarop we in het leven staan, om ervoor te zorgen dat cruciale evenwichten in balans blijven en toekomstige generaties niet in gevaar worden gebracht”.

Kernthema Aarde en Duurzaamheid
De Universiteit Utrecht heeft haar toponderzoek gebundeld in een aantal kernthema’s. Het kernthema Aarde en Duurzaamheid bundelt universitaire kennis die kan bijdragen aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat daarbij om onderling samenhangende veranderingsprocessen op wereldschaal, onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen op regionale schaal en om de culturele kant van het duurzaamheidvraagstuk. Daarnaast wordt binnen de Universiteit gewerkt aan technologische ontwikkelingen waarmee de milieudruk kan worden verminderd, in het bijzonder duurzame energie.

Kwaliteit van leven
De leerstoel Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering richt zich op de vraag welke kwaliteit van leven en de daarbij passende activiteiten in het fysieke systeem ‘aarde’ de komende vijftig jaar mogelijk zijn. Hoe kan een dergelijke kwaliteit van leven als maatschappelijke doelstelling maatgevend worden voor politiek en economie? Deze essentiële vraag op het raakvlak van fysieke mogelijkheden en menselijke waarden staat centraal bij de nieuwe leerstoel waarop Herman Wijffels is benoemd. Het betreft een deeltijdaanstelling bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.