Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging, waarin HEMA haar verantwoordelijkheid neemt. Dit jaar is HEMA gestart met het realiseren van het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn en in 2030 de CO2 -emissies fors te reduceren. Inzicht vergaren in de totale CO-voetafdruk was hierbij de eerste stap, beginnend met een CO2 -nulmeting.  Op basis van deze nulmeting hebben wij ambitieuze CO2 -reductiedoelstellingen vastgesteld. Ook zijn wij hard aan het werk om andere milieu-impacts in kaart te brengen, zoals het gebruik van water en de impact op land en biodiversiteit.

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de koers van HEMA en zien wij als een voorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf. Deze meting past helemaal in de visie van HEMA: een beter dagelijks leven in een mooiere wereld. Daarin zijn al veel mooie stappen gezet, van een stevig due diligence beleid tot het publiceren van productielocaties, en van het verminderen en verbeteren van verpakkingen tot het ontwerpen van producten die mooier, praktischer, beter zijn en langer meegaan. Deze aanpak om het milieu minder te belasten is daar een logische en cruciale volgende stap in.

Inzicht in uitstoot

Om de nodige reductie te kunnen bepalen, was de eerste stap het creëren van inzicht: wat is de huidige CO2-uitstoot? Een nulmeting van de CO-voetafdruk van HEMA legt hiervoor de basis. Met deze CO2-nulmeting brengen wij voor het eerst onze CO2-emissies in kaart. Zo wordt duidelijk welke bedrijfsonderdelen en -processen de grootste CO2-uitstoot hebben. Ook helpt het ons bij het vaststellen van de grootste CO2-reductiekansen.

CO2-nulmeting

Bij deze meting komt veel kijken. Belangrijkste is het verzamelen van data over zowel onze eigen bedrijfsvoering als de productieketens. Met al die data is de CO2-voetafdruk (in CO2-equivalenten) van het jaar 2019 berekend. Voor de kadering en werkwijze achter deze nulmeting is volgens het Greenhouse Gas Protocol gewerkt en zijn alle scope 1, 2 en 3 emissies in kaart gebracht.

  • Scope 1 is de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen operaties binnen de organisatie. Bijvoorbeeld de CO2 uitstoot die ontstaat door het verwarmen van winkels en kantoren met aardgas of het gebruik van diesel in de vrachtwagens.
  • Scope 2 brengt de indirecte CO2-uitstoot in kaart, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.
  • Scope 3 gaat over alle CO2-emissies die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van HEMA. Dat is bijvoorbeeld het winnen van grondstoffen om producten te maken, het transport van producten en het verwerken van afval.

Het jaar 2019 is als basisjaar gebruikt, omdat dit het meest representatieve jaar is in de afgelopen tijd. Vanwege de COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan, zoals lockdowns en verminderde (economische) activiteiten, in 2020 en 2021, zouden die jaren een sterk vertekend en te rooskleurig beeld schetsen over onze jaarlijkse CO2-emissies.

CO2-reductie van 50 tot 75% in 2030

Om bij te dragen aan CO2-reductie wil HEMA in 2030 t.o.v. 2019 de CO2-uitstoot van de eigen operatie (scope 1 en 2) met 75% reduceren en die van de overige activiteiten in de keten (scope 3) halveren*. Daarnaast committeert HEMA zich aan de lange termijn-doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiermee legt HEMA de lat hoog voor zichzelf, met name door te kiezen voor een absolute reductie-doelstelling.  Uiteindelijk is een absolute reductie van wereldwijde CO-emissies ook nodig, zoals afgesproken in het Parijs Akkoord.

Ieder jaar zullen wij rapporteren over de voortgang ten opzichte van onze doelstellingen en de ontwikkelingen binnen onze CO-voetafdruk.

Maatregelen

Om deze stevige ambities waar te maken, zijn reductiemaatregelen nodig. Op basis van de nulmeting heeft HEMA nu zicht op de grootste bijdrages aan de CO-voetafdruk. Daarmee zullen wij als allereerste aan de slag gaan.

Als HEMA ergens het verschil kan maken, dan is het door keuzes te maken in het assortiment en in de productieketens. In de grondstofwinning, productie en de gebruiksfase zijn de grootste delen van de klimaatvoetafdruk te vinden. Daarnaast verduurzaamt HEMA de eigen bedrijfsvoering door zo zuinig mogelijk om te gaan met het gebruik van elektriciteit, verwarming, koeling en transportbewegingen.

* CO2 – reductiedoel voor scope 3 is 46,2% conform SBTi. Reductiedoelstellingen HEMA zijn ingediend bij SBTi