Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Nieuwspoort overhandigde Tineke Netelenbos, voorzitter van de redersvereniging, het visiedocument voor milieuverantwoord varen en bedrijfseconomisch goed ondernemen aan de staatssecretaris. Tineke Netelenbos: “Ik heb het volste vertrouwen in een toekomst van de Nederlandse zeescheepvaart die groen en krachtig is.” De reders zetten zich pro-actief in door middel van groene innovaties om de reductiedoelstellingen te halen. Netelenbos: “Zo varen al schepen op zeer schone brandstof zoals LNG, zijn er ontwerpen voor hybride voortstuwing en we willen naar ‘zero-emission’.”

De reders zeggen in het document dat er al veel is bereikt. Het van kracht worden van internationale regelgeving leverde een belangrijke bijdrage aan een schonere en veilige scheepvaart. In de afgelopen 60 jaar is de zeescheepvaart erin geslaagd om de CO2 -uitstoot per ton vervoerde lading met 70% te verlagen ten opzichte van 1950. De huidige emissie door de zeescheepvaart bedraagt momenteel 2,7% van de totale mondiale emissie van CO2.

Voor Nederlandse reders is wereldwijd geldende milieuregelgeving cruciaal voor het behoud van eerlijke concurrentieverhoudingen op de wereldmarkt. Aantasting hiervan maakt ook de financiering van de ambitieuze milieudoelstellingen voor de Nederlandse reders moeilijker. Milieuregelgeving voor de zeevaart mag er niet toe leiden dat het vervoer wordt verplaatst van de Europese kustvaart naar het wegvervoer. Dit leidt namelijk tot meer files, vermindering van de verkeersveiligheid, meer geluidsoverlast en CO2.