Opbouw en inhoud
De Gedragscode Verzekeraars, waarvoor zowel binnen als buiten de bedrijfstak veel overleg is gevoerd, bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste wordt beschreven waarom de code over maatschappelijk verantwoord ondernemen is opgesteld. De (belangrijkste) doelstelling voor verzekeraars wordt hier omschreven als het -creëren van rendement op de langere termijn’. De term rendement bestaat uit een economische (winst), een sociale (het werkklimaat binnen de onderneming zelf, maar ook de leefbaarheid in de samenleving) en een ecologische (zorg voor de natuurlijke leefomgeving) dimensie.
Hoofdstuk twee geeft aan wie de belanghebbenden van de gedragscode zijn. Daarnaast wordt uiteengezet dat wederzijds vertrouwen tussen verzekeraar en stakeholders de basis is van verzekeringsproducten. Dat vertrouwen is echter alleen mogelijk als partijen ook met elkaar communiceren.
In het derde hoofdstuk zijn de basiswaarden en de gedragsregels te vinden. De gedragsregels hebben betrekking op de basiswaarden betrouwbaarheid, professionaliteit, solidariteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie. Om te voorkomen dat de ene gedragsregel belangrijker wordt geacht dan de andere, is er nadrukkelijk voor gekozen om de regels niet te nummeren, maar te coderen.
Het vierde en laatste hoofdstuk heeft betrekking op de naleving, controle, klachtenprocedure en het onderhoud van de code. Om de transparantie te bevorderen, zal er een meldpunt worden ingesteld. De ondertekenaars van de code zullen eens in de twee jaar over hun activiteiten aan dat meldpunt moeten rapporteren. Bovendien zal, nu de code door de Algemene Ledenvergadering is aangenomen, een onafhankelijke toetsingscommissie worden ingesteld die moet toezien op de naleving van de code.