Op weg naar een circulaire sector voelt Glastuinbouw Nederland zich gesteund door de kabinetsplannen voor 2020. Op Prinsjesdag werd bekend dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een recordbedrag heeft gereserveerd voor verduurzaming van de glastuinbouw. “Dit politieke draagvlak bevestigt dat onze koers Verantwoorde Glastuinbouw de juiste is. Uiteraard zijn er nog wel volop uitdagingen om die ambities te realiseren”, zo stelt voorzitter Sjaak van der Tak.

Plantgezondheid, Energie & Klimaat en Arbeid horen tot de kernthema’s van Glastuinbouw Nederland. Dat het kabinet bereid is om te investeren in de realisatie van belangrijke doelstellingen binnen deze thema’s stemt de brancheorganisatie tot tevredenheid.

Energie en Klimaat

In de miljoenennota voor 2020 wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is een stevig stimuleringsbudget ter grootte van het recordbedrag van ruim € 55 miljoen gekoppeld aan het programma Kas als Energiebron van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Voor komend jaar wordt € 16,2 miljoen gereserveerd voor Kas als Energiebron. Voor de subsidieregelingen EG en MEI is € 36,7 miljoen in de begroting opgenomen en LNV draagt € 2,5 miljoen bij aan de warmte- en CO2-leiding Moerdijk. “Met dit recordbedrag wordt een enorme impuls gegeven aan klimaatvriendelijke investeringen op de bedrijven. Het team Energie en de ondernemersgroep van Glastuinbouw Nederland hebben hiervoor met elkaar een geweldige prestatie geleverd. Nu is het aan de ondernemers om met vliegende vaart aan de slag te gaan om de bedrijven verder te verduurzamen”, stelt Sjaak van der Tak.

Plantgezondheid

Ook op gebied van Plantgezondheid ziet de voorzitter van Glastuinbouw Nederland positieve elementen. “LNV zet in op Kringlooplandbouw, wij vertalen dat voor onze telers in de circulaire kas. Het uitvoeringsprogramma dat volgt op de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 moet resulteren in een substantiële verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meer de nadruk leggen op weerbare planten en teeltsystemen. Dit sluit aan bij de visie van Glastuinbouw Nederland. Als glastuinbouwsector hebben wij reeds grote stappen gezet, en wij willen door ontwikkelen naar Kas als Ecosysteem in de circulaire kas in 2030.”

Belangrijk speerpunt is ook het voorkomen van de in- en uitsleep van plantenziekten in Nederland. In dit verband is de implementatie van het nieuwe Europese fytosanitaire stelsel in 2020 van belang. “Positief is dat er aandacht is voor de implementatie, zorgen blijven er over voldoende personele capaciteit bij de NVWA en behoud van kennis van het fytosanitaire en het plantgezondheidsdomein bij zowel NVWA als de beleidsdirectie van LNV. Deze twee beleidslijnen moeten ook passend zijn in de uitvoering”, vat Van der Tak samen.

Arbeid

Op gebied van Arbeid liggen er voor de glastuinbouw belangrijke uitdagingen. De aanpak van misstanden met arbeidsmigranten wordt door Glastuinbouw Nederland uiteraard ondersteund. Positief is volgens Van der Tak de insteek van het kabinet te willen komen tot een activerender sociaal zekerheidsstelsel, de invoering per 1 april van de regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte en de regeling voor kleine ondernemers die hun bedrijf moeten stoppen vanwege pensionering, ziekte of overlijden van de werknemer. Minder te spreken is hij over de voorgenomen halvering van de LIV-bonus en JeugdLIV per 1-1-2020 met als doel de temporisering van de AOW-leeftijd te financieren. “Daarover, maar ook over maatregelen voor demping van de lasten voor seizoenarbeid, zullen we zeker nog in gesprek gaan.”