De Fair Wear Foundation is een initiatief van vakbonden, maatschappelijke organisaties en de kledingbranche in Nederland. De stichting streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de productie van kleding in lagelonenlanden.

Gedragscode
De Fair Wear Foundation heeft een gedragscode voor kledingbedrijven ontwikkeld. De gedragscode bevat acht essentiële arbeidsnormen. Kledingbedrijven die deze gedragscode overnemen kunnen deelnemer worden van Fair Wear Foundation. Zij controleren systematisch of de fabrieken waar zij kleding laten maken aan de arbeidsnormen voldoen, en voeren daar waar nodig verbeterplannen uit. De Fair Wear Foundation verifieert dat dit daadwerkelijk gebeurt. Kleding voor de Nederlandse markt wordt hoofdzakelijk geproduceerd in Azië en Oost Europa.

De arbeidsnormen zijn gebaseerd op de wereldwijd geaccepteerde standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO):

*geen dwangarbeid
*geen discriminatie
*geen kinderarbeid
*vrijheid van (vak)vereniging en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen
*een loon dat de basisbehoeften van het gezin dekt
*geen buitensporig overwerk*
* een gezonde en veilige werkplek
* een wettig arbeidscontract.