Gerard Oonk, medeoprichter en voormalig directeur van de Landelijke India Werkgroep (LIW), ontving vanmiddag een lintje van de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, tijdens de viering van het veertigjarige bestaan van Arisa, voorheen LIW.

Oonk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet voor de LIW, wat later Arisa is gaan heten, vanwege: “het pionierswerk dat hij verricht(te) op het gebied van bestrijding van kinderarbeid, uitbuiting van arbeidskrachten in ontwikkelingslanden en de positie en behandeling van de Dalits (kastelozen) in India,” aldus burgemeester Dijksma.

Oonk richtte in 1981 samen met anderen de LIW op. Een van de eerste zaken waar Oonk zich op richtte waren de garnalentrawlers die Nederland als ontwikkelingshulp aan India leverde. De trawlers zorgden voor een verslechtering van de positie van met name arme vissers in India en mede dankzij de interventie van de LIW werden de trawler leveranties stopgezet.

Oonk heeft ook een zeer belangrijke rol gespeeld in het agenderen van kinderarbeid. Eind jaren negentig nam de LIW met (o.a.) de South Asian Coalition against Child Servitude (SACCS) het initiatief tot de Global March Against Child Labour. In 2003 stond Dhr. Oonk aan de wieg van de oprichting van de Coalitie Stop Kinderarbeid, een groep maatschappelijk organisaties in Nederland die toezien op de uitbanning van kinderarbeid.

In 2016 ondertekende LIW samen met vijftig partijen het Convenant Duurzame Kleding & Textiel. Dit convenant, dat tot doel heeft betere arbeidsomstandigheden en betere lonen bij textiel producerende bedrijven te realiseren, is ondertekend door bedrijven, de overheid en maatschappelijke organisaties zoals Arisa.

Dhr. Oonk heeft zich zijn hele carrière hard gemaakt voor de positie van arbeiders in Zuid-Azië, specifiek India. En die strijd heeft vruchten afgeworpen. Zoals Sharon Dijksma al opmerkte: “U bent op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen én de bestrijding van kinderarbeid een pionier. Als adviseur, als ambassadeur, als commissielid, als klankbord en vooral als een warm en onvermoeibaar pleitbezorger.”

Arisa, de opvolger van de LIW, heeft Oonk’s werk op het gebied van verantwoord maatschappelijk ondernemen in Zuid-Azië voortgezet. Arisa publiceerde onder meer recentelijk onderzoeksrapporten over gedwongen arbeid in spinnerijen in Tamil Nadu, en over slechte arbeidsomstandigheden in de zadensector in Gujarat.