Ondanks een toename van de verkopen en productie in Zuidoost-Azië en Nigeria is het absolute waterverbruik licht afgenomen. De afname is het gevolg van reorganisaties en het beëindigen van niet rendabele producties. Het waterverbruik per ton product is gelijk gebleven, terwijl er sprake is van een toename van de diversiteit aan producten. Hierdoor neemt het aantal reinigingen toe. Ook stijgt geleidelijk de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die wordt geloosd naar (eigen) zuiveringsinstallaties. Door meer eigen zuivering op productielocaties is de belasting van het milieu met zuurstofbindende stoffen met 8 procent gereduceerd. Het gebruik van olie als energiedrager is in 2005 met maar liefst 25 procent afgenomen. De olie is vervangen door het schonere aardgas.

In het Friesland Foods Milieujaarverslag 2005 wordt
gerapporteerd over het beleid en de relevante milieuprestaties van alle productielocaties van Friesland Foods over de gehele wereld.

Het beleid van Friesland Foods is erop gericht milieubewust te ondernemen en een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling voor huidige en toekomstige generaties. Friesland Foods wil dat haar processen en producten, in verhouding tot de bedrijfsactiviteiten, zo weinig mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu. De voor Friesland Foods relevante milieuaspecten zijn: (afval)water, energie, lucht, afval, verpakkingen, bodem, geluid en veiligheid. Concernbreed is de impact van water en afvalwater, energie en verpakkingsmaterialen het grootst. Door het continue verbeteren van processen zal in de komende jaren verder worden gewerkt aan het verbeteren van de milieuprestaties.