Ik vind MVO primair een zaak van de onderneming zelf. Want aan het eind van het rit zijn het de bedrijven die de kansen moeten zien. En moeten pakken. Het zijn de bedrijven die MVO van binnenuit moeten verankeren. Dat het initiatief bij de onderneming ligt, betekent echter niet dat ze er alleen voor staan.
Ik vind dat de overheid bedrijven moet ondersteunen. En moet stimuleren. Vanuit die rolopvatting moet de overheid ophouden met vermanen en opgeheven vingers. In plaats daarvan moeten we bekijken waar we bedrijven kunnen helpen en kunnen prikkelen. Bij die faciliterende en stimulerende rol past het beeld van de uitgestoken hand.
Die uitgestoken hand staat symbool voor een nieuwe opstelling. Een nieuwe, moderne houding die gericht is op creativiteit en samenwerking. En waarbij we afscheid nemen van klassieke reflexen. Zoals de reflex dat de overheid de wereld moet veranderen met wetten en subsidies. De reflex dat ondernemingen zich louter en alleen richten op productie. En de reflex dat maatschappelijke organisaties alleen maar boe roepen aldus Staatssecretaris Wijn.

Deze uitgangspunten voor het overheidsoptreden heeft de Staatssecretaris vertaald in een
Zeven-punten-plan MVO
1. De overheid als change-agent die partijen bij elkaar brengt en uitdaagt tot innovatieve samenwerking. Een goed voorbeeld daarvan zullen gezamenlijke handelsmissies worden voor initiatieven op het vlak van MVO en ondernemen tegen armoede, zoals onlangs de missie naar India.
2. OESO-richtlijnen promoten: via bijvoorbeeld de toegankelijke cd-rom van de Utrechtse Kamer van Koophandel. En bij elke aanvraag voor een exportsubsidie wordt een brochure over de OESO-richtlijnen meegestuurd. Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen heeft bijvoorbeeld bemiddeld tussen de Landelijke India Wergroep en Adidas. Dit heeft tot een gezamenlijke verklaring geleid over de manier waarop Adidas omgaat met verantwoord produceren in India.
3. Universitair onderzoeksprogramma MVO van het NIDO gaat over 19 dagen van start.
4. Bewustwordingscampagne MVO start begin 2003: Verantwoord ondernemen duurt het langst. Hiermee zullen bedrijven, en dan vooral het MKB, geprikkeld worden om met MVO aan de slag te gaan. Een breder maatschappelijk debat zal worden aangezwengeld en het in maart 2003 op te richten Kenniscentrum MVO zal op de kaart gezet worden als de kennisbron op MVO-gebied. Ook komt er een MVO-prijs voor het MKB.
Krachtenbundeling door het delen van al opgedane kennis, waarin een CEO-missie (Chief Executive Officers) een hoofdrol zal krijgen in het stimuleren van de voorhoede en het bijtrekken van de achterhoede. En om nog meer contacten en uitwisseling van kennis mogelijk te maken zal worden gestart met een multistakeholdersplatform: een overlegplatform waarin o.a. bedrijven, vakbonden en NGOs in wisselende samenstelling bijeen zullen komen.
5. Maatschappelijke verslaggeving: dit jaar komt de Raad voor de Jaarverslaggeving met een advies over maatschappelijke jaarverslaggeving, dat samen met de activiteiten van het Global Reporting Initiative een kwaliteitsimpuls zal geven.
6. Verantwoord inkopen van de overheid: medio 2003 zal er een plan van aanpak liggen over duurzaam inkopen en aanbesteden binnen de gehele rijksoverheid.

Staatssecretaris Wijn gaf voorts aan dat in 2004 de Europese MVO-balans wordt opgemaakt tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU door middel van een Europese versie van het statusrapport. Dit wordt besproken tijdens een Corporate Social Responsibility-Top (CSR-Top), die EZ zelf in Nederland zal organiseren. Deze Top zal de voorbereiding zijn voor de CSR-Business Olympics in Athene in 2005.
Staatssecretaris Wijn: Bij die Olympics zetten we de Europese MVO-prestaties af tegen de MVO-prestaties wereldwijd.