Drie grote nota’s bevatten de hoofdlijnen van het VROM-beleid voor de komende jaren: de eerder dit jaar in ontwerp verschenen Nota Wonen (de definitieve nota verschijnt dit najaar), de rond de jaarwisseling verwachte Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4), dat begin 2001 wordt uitgebracht.

Milieudruk
In het regeerakkoord is afgesproken dat er compensatie zal plaatsvinden voor de milieudruk die ontstaat bij een hogere economische groei dan voorzien. Omdat die groei in 1999 beduidend hoger was, is – dit jaar voor het eerst – daarvoor compensatie gegeven. De compensatie zal structureel doorwerken in volgende jaren.

Het kabinet heeft in dit kader voor de periode tot en met 2004 in totaal ruim 1,3 miljard gulden gereserveerd; 570 miljoen voor uitgaven en 800 miljoen in de fiscale sfeer. De komende vier jaar is op de begroting van VROM voor elk begrotingsjaar 115 miljoen gulden extra gereserveerd.