Europese Rekenkamer: ‘beginsel vervuiler betaalt’ gaat vaak niet op bij milieuvervuiling

Verontreiniging vormt een aanzienlijke kostenpost voor de maatschappij en is een belangrijk punt van zorg voor EU-burgers. Door de toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt (Polluter Pays Principle — PPP) worden vervuilers ertoe aangespoord milieuschade te vermijden en worden zij verantwoordelijk gesteld voor de verontreiniging die zij veroorzaken. De Europese Rekenkamer heeft echter geconstateerd dat het PPP in uiteenlopende mate tot uitdrukking komt en wordt toegepast in de verschillende EU-milieubeleidslijnen en dat de dekking en toepassing ervan onvolledig was. Dit betekent dat veelal de kosten voor rekening komen van de belastingbetaler.

De EU-begroting wordt soms gebruikt om saneringsacties te financieren die volgens het PPP door de vervuilers hadden moeten worden betaald. De Rekenkamer beveelt aan om het PPP sterker te integreren in de milieuwetgeving, de milieuaansprakelijkheidsregeling op EU-niveau te versterken en te voorkomen dat EU-middelen worden gebruikt om projecten te financieren die door de vervuiler zouden moeten worden gefinancierd.

 

Share Button