Het Europees Parlement verzoekt de Commissie en de Raad te werken aan de totstandkoming van een sociale beleidsagenda met de volgende doelstellingen:
* de ontwikkeling van een op integratie gerichte samenleving, waarvoor maatregelen nodig zijn ter bevordering van stabiele werkgelegenheid en inachtneming van de rechten van werknemers;
* de bevordering van een samenleving die gebaseerd is op gendergelijkheid en de bestrijding van alle vormen van discriminatie;
* een sociaal beleid in het kader waarvan rekening wordt gehouden met alle groepen in de samenleving;
* participerende democratie als onderdeel van het gehele scala van beleidsmaatregelen op het gebied van sociaal en werkgelegenheidsbeleid.

Het Parlement merkt op dat de EU een ministersconferentie over handel, werkgelegenheid en fundamentele arbeidsnormen had moeten organiseren. Het EP verzoekt de Commissie dit voor juni 2006 alsnog te doen. Als voorbereiding op deze conferentie moet over de relatie tussen handel, werkgelegenheid en minimale arbeidsnormen een dialoog worden gestart, in hoofdzaak met de ontwikkelingslidstaten van de Wereldhandelsorganisatie.

Het EP onderstreept dat het huidige economisch model sterk gekoppeld is aan de olievoorraden en dat deze afhankelijkheid nefaste effecten kan hebben, niet alleen voor de prijsontwikkeling, maar vooral voor de conflicten en de politieke onstabiliteit in de producerende landen op het zuidelijk halfrond.

De parlementsleden menen dat de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van multinationals duidelijk moet worden vastgelegd en dat de inspanningen van de EU op dat vlak moeten worden versterkt. De follow-up van het werk van het Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility (over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven) heeft volgens de leden al te lang op zich heeft laten wachten. De leden steunen de inspanningen van de Commissie om multinationals op hun sociale verantwoordelijkheid te wijzen, inspanningen die tot nu toe beperkt effect hebben gehad.

Procedure: Initiatief / Debat: 14 november 2005 / Stemming: 15 november 2005 / Verslag aangenomen