In een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, roept zij de EU-instellingen en-organen op om een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen voor het terugdringen van hun uitstoot van broeikasgassen (“CO2-voetafdruk”). Uit het verslag blijkt dat de 15 gecontroleerde EU-instellingen en -organen nog niet ten volle gebruikmaken van de milieubeheersinstrumenten die door de Europese Commissie worden gepropageerd.

De voortgang bij het invoeren van het Europese milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) verloopt langzaam; de beschikbare informatie over de werkelijke omvang van de uitstoot is fragmentarisch; en slechts enkele instellingen en organen maken systematisch gebruik van groene aanbestedingen.

“De EU-instellingen en –organen moeten het goede voorbeeld geven ten aanzien van de aankomende EU-doelstelling voor 2030 voor het terugdringen van de uitstoot,” aldus de heer Ladislav BALKO, het voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid, “Zij moeten bij hun dagelijkse werkzaamheden goed letten op de milieuprestaties; dat is niet alleen belangrijk voor hun eigen geloofwaardigheid maar ook voor de geloofwaardigheid van het klimaatbeleid van de Europese Unie.”

De EU-controleurs constateerden dat de EU-instellingen en –organen erin zijn geslaagd de trend van een toenemende uitstoot als gevolg van energieverbruik in gebouwen te keren. De fragmentarische gegevens die beschikbaar zijn over uitstoot uit andere bronnen, bijvoorbeeld de uitstoot die wordt veroorzaakt door dienstreizen, laten geen duidelijk afnemende trend zien. Meer dan de helft van de gecontroleerde EU-instellingen en -organen had helemaal geen gekwantificeerde streefdoelen voor het verlagen van hun uitstoot vastgesteld. Vrijwillige verrekening ter compensatie van de restuitstoot wordt slechts beperkt toegepast.

De controleurs stelden vast dat, hoewel de Commissie groen aanbesteden bevordert en er modelmilieucriteria bestaan, die op vrijwillige basis kunnen worden gehanteerd in de desbetreffende procedures, de meest ambitieuze criteria waren toegepast bij minder dan 20 % van de 160 gecontroleerde procedures. Meer dan de helft van deze procedures werd als “niet groen of “lichtgroen” beoordeeld.

Sinds 2001 is het voor overheidsinstellingen mogelijk om zich voor EMAS te registreren en in juni 2014 waren 7 van de 15 gecontroleerde EU-instellingen en -organen ingeschreven en waren vijf andere zich daarop aan het voorbereiden. Waar
EMAS is ingevoerd, levert het milieuverbeteringen en financiële besparingen op.