Nulmeting als start praktijkuitvoering -duurzaam ondernemen’

Als eerste stap in het proces van duurzaam ondernemen werd binnen alle participerende bedrijven een nulmeting
-duurzaam ondernemen’ uitgevoerd. Doel hiervan was om een beeld te krijgen hoe de deelnemende bedrijven nu
presteren op het gebied van Planet, People en Profit. Hiertoe is gebruik gemaakt van de Sustainability ScoreCard
(SSC), die adviesbureau DHV oorspronkelijk heeft ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Nyenrode (European Institute for Business Ethics) en Good Company. Voor alle bedrijven werd dezelfde generieke
vragenlijst gebruikt om de vergelijkbaarheid van de resultaten te vergroten. De resultaten van deze nulmeting zijn vastgelegd in het rapport -Duurzaam ondernemen: Praktijkervaringen met een nulmeting’, opgesteld door prof.dr. Jacqueline Cramer (NIDO) en drs. Thom Rutten en ir. Rob van Tilburg (DHV). De belangrijkste conclusies van deze nulmeting zijn de volgende:

* De nulmeting -Duurzaam ondernemen’ heeft een belangrijke katalyserende rol gespeeld bij het op gang brengen van het proces van duurzaam ondernemen binnen de deelnemende bedrijven. Het biedt deelnemers zicht op de inhoud van duurzaam ondernemen en is als eerste stap een goede stimulans om verder te werken aan de invoering van duurzaam ondernemen in de praktijk. Er zijn aanvullende instrumenten nodig om de prestaties van bedrijven op de drie P’s te meten, monitoren en erover intern en
extern te communiceren.

* Om de sector- en bedrijfsspecifieke kenmerken van bedrijven zichtbaar te maken en de algehele prestatie
van het bedrijf op de drie P’s evenwichtig te beoordelen, is een vertaling van de generieke vragenlijst op bedrijfs- en sectorniveau nodig.

* De generieke nulmeting is als management instrument nog in ontwikkeling. Vooral de pijlers People en Profit verdienen nadere uitwerking. Bovendien is aandacht nodig voor een aantal dilemma’s die de 21 binnen NIDO
participerende bedrijven hebben gesignaleerd. Daarbij gaat het om zaken als: schriftelijke vastlegging van
procedures en activiteiten; aandacht voor implementatie en controle op de uitvoering van activiteiten;
rapportage over duurzaam ondernemen van buitenlandse vestigingen en de beoordeling van het gedrag van
een onderneming in de productketen.

Over NIDO:

Het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) richt zich op het realiseren van duurzaamheid in de
praktijk. NIDO brengt hiervoor mensen uit bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en wetenschap bijeen om ervaringen en inzichten te bundelen. Deze integrale aanpak krijgt vorm in heel concrete programma’s.
Zo zorgt NIDO ervoor dat organisaties hun duurzaamheidambities daadwerkelijk kunnen realiseren en een
voortrekkersrol kunnen vervullen voor andere organisaties.
Sinds de oprichting van NIDO eind 1999 als ICES/KIS-initiatief van het kabinet, zijn de volgende programma’s
gestart: Van Financieel naar Duurzaam Rendement, Bundelen voor Duurzaamheid, Duurzame Stedelijke
Vernieuwing, Waarden van Water en Marktkansen voor Duurzame Producten.
Directeur van NIDO is dr.ir. Colette Alma.

U kunt het NIDO-rapport -Duurzaam ondernemen: praktijkervaringen met een nulmeting’ opvragen bij Marion
Koens (tel. 058 – 295 45 49)