Afgelopen weekend hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe lange termijn ontwikkelingsagenda vastgesteld met 17 ambitieuze lange termijn doelen. Deze ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), met daaronder 169 subdoelen, moeten ertoe leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziektes. Tevens moeten oplossingen zijn gevonden voor problemen op het gebied van o.a. water, sanitatie, klimaat en energie. Vrede en veiligheid, duurzame economische ontwikkeling, gelijkheid en partnerships zijn belangrijke middelen om deze doelen te bereiken.

Nederland heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe SDG’s en ook voor IenM zijn er veel aanknopingspunten in de nieuwe agenda te vinden. Zo heeft Nederland in 2013 aan het begin van het onderhandelingsproces, tijdens de viering van Wereld Water Dag in Den Haag, als eerste land gepleit voor een speciale SDG voor water. Voor IenM zijn naast water ook de SDG’s op het gebied van klimaat, infrastructuur, zeeën en oceanen en steden van belang.

SDG 6 omvat de volgende specifieke doelen: toegang tot schoon drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen, verbetering van de waterkwaliteit en voorkomen van waterverontreiniging, maar ook beter waterbeheer in grensoverschrijdende stroomgebieden en beschermen van ecosystemen. SDG 11 gaat over de ontwikkeling van duurzame klimaatbestendige steden en het voorkomen van overstromingen. Al deze onderwerpen zijn al opgenomen in de internationale waterambitie van IenM en zullen als uitgangspunt dienen voor onze inzet in internationale gremia en onze samenwerking met andere deltalanden, zoals Indonesië en Vietnam.

Ook binnen SDG 13 over klimaat wordt uitdrukkelijk naar water gekeken. Voor adaptatie is water de bepalende factor om te werken aan veerkrachtigheid. Dit zal straks ook concreet worden gemaakt tijdens COP21, de grote klimaatconferentie in Parijs, waar Nederland gevraagd is op een speciale actiedag onze ervaringen en ideeën op het gebied van adaptatie te presenteren.

Nu de SDG’s zijn vastgesteld gaat het er om ze ook daadwerkelijk uit te voeren op nationaal niveau. Voorwaarde daarvoor is dat de de doelen concreet en meetbaar worden gemaakt en een ‘architectuur’ moet worden geschapen om de uitvoering te begeleiden. Nederland wil hier actief aan bijdragen.

Tevens is minister Melanie Schultz van Haegen uitgenodigd om in november in een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met Secretaris-Generaal Ban Ki-moon, de Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van stedelijke delta’s en waterveiligheid in VN-verband te delen.