Bij de overhandiging waren bestuurders uit de gemeenten, provincies, waterschappen en bedrijfsleven van de vier Randstedelijke greenports aanwezig. Met dit boekje brengen de vier greenports in de Randstad in beeld welke duurzaamheidsinitiatieven ondernomen worden en welke 31 projecten op korte termijn worden aangepakt. De projecten worden gedragen door gemeente, provincies, waterschappen en bedrijfsleven.

Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke, actuele thema’s. Niet alleen in algemene maatschappelijke zin, maar zeker ook binnen de groene sector. De greenports nemen een belangrijke positie in in de Randstad. In economisch opzicht, maar ook als het gaat om de kwaliteit van wonen, werken en leven. Daarom maken ze ook een belangrijk deel uit van het programma Randstad Urgent, dat door het kabinet is vastgesteld. De greenports hebben met minister Gerda Verburg van LNV afgesproken dat de duurzaamheid van de energie- en waterinfrastructuur moet verbeteren. Belangrijke drijfveren zijn: zorg voor toekomstige generaties, schaarste en prijsstijging van fossiele brandstoffen, de vraag vanuit de markt naar duurzaam geproduceerde producten, het terugdringen van de CO2-emissie en de technische mogelijkheden. Doelen die de greenports zich gesteld hebben zijn onder meer 2 % energiebesparing per jaar tot 2020, een klimaatneutrale greenport en het voorkomen van wateroverlast en een gesloten waterketen. Of het nu gaat om de glastuinbouw in Westland-Oostland, de bomenteelt in regio Boskoop, de bloemen bij Aalsmeer of de bloembollen in de Duin- en Bollenstreek, in al deze gebieden worden op dit moment projecten in gang gezet die de duurzaamheid ten goede komen.

Een belangrijk duurzaamheidsinitiatief in de gemeente Westland is de warmtevoorziening aan de nieuwe wijk Hoogeland. Vanuit een semi-gesloten kas kan duurzame warmte worden geleverd aan 700 tot 1200 huur- en koopwoningen en een zorgcentrum. Daardoor hoeft in deze wijk geen aardgasinfrastructuur te worden aangelegd. De gemeente Westland, Ceres-Vestia en de telersvereniging Prominent Groep werken samen in dit € 7 miljoen kostende project, dat een looptijd heeft van twee tot zes jaar. De komende periode wordt nader onderzoek gedaan naar de meest ideale uitvoering van de energie-infrastructuur om warmte te betrekken van de trostomatenkassen.

Uniek in het Oostland is het AquaReUse project. Overheden en bedrijfsleven zetten de schouders onder dit unieke en innovatieve waterketenproject voor een 85 ha groot glastuinbouwgebied. Door het afvalwater in het gebied te verzamelen en te zuiveren tot gietwater is een besparing in de kosten voor overheden en bedrijven te combineren met milieuvoordelen. Daarom wordt door alle partijen een bijdrage geleverd aan het AquaReUse concept. De uitgangspunten zijn gegarandeerd goede gietwaterkwaliteit, hoge leveringszekerheid en een concurrerende prijs.