Toezichthouders hebben steeds meer focus op duurzaamheid, zo blijkt uit onderzoek. Duurzaamheidsadviesbureau TheRockGroup doet jaarlijks onderzoek naar waar de RvC leden en de non-executives in het geval van one-tier boards, verslag van doen in het jaarverslag als het gaat om duurzaamheid. Het onderzoek resulteert in de AEX Sustainable Supervisory Board Index. Deze index laat zien in welke mate Raden van Commissarissen van AEX bedrijven duurzaamheid agenderen. Vrijwel alle RvC-verslagen berichten over duurzaamheid in het algemeen (96%).

Volgens de code die RvC’s moeten volgen, de Corporate Governance Code, wordt verwacht dat RvC’s duurzaam handelen door zich in hun toezichtrol te richten op langetermijnwaardecreatie. De Code schrijft voor dat bij het vormgeven van de strategie in elk geval aandacht wordt besteed aan aspecten als milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. In het jaarverslag moet de Raad van Commissarissen verantwoording afleggen over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar en wordt er verslag gedaan van de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen van commissies aan de orde zijn gekomen. Uit het onderzoek is dus te concluderen dat duurzaamheid een onderwerp is dat in de afgelopen jaren steeds belangrijker wordt gevonden door toezichthouders.

De AEX Sustainable Supervisory Board Index onderzoekt in hoe verre deze onderwerpen ook daadwerkelijk voorkomen in de jaarverslagen. De resultaten van het onderzoek laten een hoopvolle uitkomst zien: de focus van de RvC verschuift steeds meer richting duurzaamheid. Vrijwel alle RvC-verslagen berichten over duurzaamheid in het algemeen (96%).

Maar ook op inhoudelijke duurzaamheidsonderwerpen lijkt de aandacht van RvC-leden toe te nemen. Geen van de onderzochte duurzaamheidsthema’s komt minder voor in de jaarverslagen dan in voorgaande jaren. De meeste thema’s komen vaker voor in de verslagen, met als opvallende stijger biodiversiteit. Waar dit thema in 2017 tot 2020 nog nooit was genoemd in een RvC-verslag, komt het nu in 16% van de gevallen naar voren. Maar ook de keten waarin de onderneming opereert komt vaker naar voren. Waar de milieuaspecten binnen de keten in 2020 nog in slechts 12% van de gevallen werd benoemd, is dat nu in 44% van de gevallen zo. Voor de sociale aspecten binnen de keten zien we een stijging van 36% naar 44% binnen een jaar, en zelfs een toename van 40% tussen 2017 tot 2021.

Ondanks de positieve trend, is er nog steeds een deel van de AEX-bedrijven waarbij de RvC niet of nauwelijks rapporteert over duurzaamheid. Dit komt vooral naar voren in specifieke duurzaamheidsonderwerpen. We zien dit bijvoorbeeld bij het thema Circulaire Economie. Hoewel het maatschappelijk hoog op de agenda staat, wordt het in slechts in 12% van de RvC-verslagen genoemd.

De rol van de RvC in duurzaamheid wordt steeds duidelijker. Zo wordt ook in de aankomende herziening van de Corporate Governance Code meer focus gelegd op de ESG strategie en diversiteit en inclusie. Naar verwachting wordt er meer verwacht van de RvC, waaronder een heldere ESG-strategie als onderdeel van de strategie voor de langetermijnwaardecreatie en een duidelijkere interpretatie van diversiteit en inclusie.

Partner van TheRockGroup en multicommissaris Elfrieke van Galen: “De uitdaging is om toezicht te houden dusdanig dat de bedrijven opereren binnen de planetary boundaries. Daar is nog een hele weg te gaan. De 2021 AEX Sustainable Supervisory Board Index toont – eindelijk – een stijgende lijn.”