De Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht en de gemeenten in Noord-Limburg  pakken samen flink door in Greenport Venlo met de ontwikkeling van een krachtig Ontwikkelbedrijf, een Brightlands Campus en de inrichting van een ondernemer gedreven innovatienetwerk.  Daartoe zijn onlangs belangrijke besluiten genomen, die aan het Limburgs Parlement en de betrokken gemeenteraden worden voorgelegd.

De bestaande organisaties in het werklandschap ‘Klavertje 4’ zijn in elkaar gevlochten tot één streng: het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo; een krachtige speler met nog zo’n 300 hectare uit te geven bedrijfsterreinen en een vermogen van € 200 miljoen. Dit bedrijf wordt geleid door Brabants oud-gedeputeerde Ruud van Heugten. De verkoop van de grond zit inmiddels bij de top van Nederland en levert uiteindelijk zo’n 15.000 nieuwe banen op.

Over de vervlechting van DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren hebben de colleges van de provincie en de vijf betrokken gemeenten onlangs een principe-akkoord bereikt dat ná instemming door de gemeenteraden en het Limburgs Parlement in de tweede helft van 2016 zal worden geformaliseerd.

Om de concurrentie het hoofd te bieden, is organisatie lean en mean gemaakt en zijn er tal van infrastructuurprojecten in gang gezet, zoals de realisatie van een derde railterminal en de uitbreiding van twee bargeterminals.

Om het bedrijf ook op de lange termijn concurrerend te houden én om de ontwikkeling van het kennislandschap te bevorderen, zijn de grondexploitaties onder de loep genomen en geactualiseerd. Daarbij zijn onder meer de grondprijzen naar de niveaus van deze tijd aangepast en heeft er ook een bijstelling in de programmering plaatsgevonden.

Aandeelhouders van het nieuwe bedrijf zijn de Provincie Limburg en de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray. De gemeenten Gennep en Peel en Maas treden uit. Zij hebben dan geen grondbelangen meer in dit gebied. De Provincie Limburg verwerft een meerderheidsbelang in de nieuwe entiteit, waarmee het risico bij de gemeenten sterk wordt terug gedrongen.

De campus, voluit de Brightlands Campus Greenport Venlo geheten, rond de Villa Flora en de Innovatoren wordt een hoogwaardig en open R&D-instituut met de focus op het thema ‘voedsel, voeding en gezondheid’ met cross-overs naar logistiek en maakindustrie. De campus wil op genoemd thema excelleren en wereldwijd ‘the place to be’ worden. De Universiteit Maastricht is onlangs gestart met het opzetten van het eerste onderzoeksprogramma in de Villa Flora, te weten ‘Healthy Eating and Food Innovation’. Ook is met de komst van de BrightBox en BrightLabs een eerste begin gemaakt met het realiseren van een aantal shared facilities ten behoeve van de campus en het innovatienetwerk.

De campusorganisatie zetelt in de Villa Flora en moet de campus tot wasdom brengen. Een groot concern of een consortium van bedrijven en instellingen wordt aangetrokken om de triple helix (overheid, onderwijs, ondernemer) compleet te maken. Er wordt nog dit jaar een directeur geworven.

De directeur krijgt zeggenschap over het ontwikkelen en inrichten van laboratoria, proeffabrieken en het aantrekken van start ups en innovatieve bedrijven. Uiteraard zal de directeur ook de verbinding met andere (Brightlands) campussen en kennisinstellingen leggen. In de opstartfase is er voor initiatiefnemers plek op het campusterrein van zo’n 15 ha of in de Vila Flora. Doorgroei van deze bedrijven kan plaatsvinden op de overige gronden van het voormalige Floriadeterrein (30 hectare) of in het werklandschap daarbuiten.

Er komt een Bright Innovation Network Greenport Venlo (BING). BING is een krachtig netwerk van innoverende en zich vernieuwende ondernemingen, ondersteund door een MKB-loket ten behoeve van innovatievraagstukken van ondernemers. BING faciliteert op het vlak van de vorming van communities, business development bij individuele- of keten-innovatie-initiatieven, toegepast en praktijkgericht onderzoek, funding en faciliteren van initiatieven en communicatie. Die facilitering kan verzorgd worden vanuit de Provincie, LIOF, HAS Hogeschool Venlo, Fontys Venlo en mogelijk de campusorganisatie. Qua focus richt het BING zich op de agrosector en de cross overs met de thema’s ‘gezonde en veilige voeding’, ‘future farming’ en ‘alternatieve grondstoffen en voeding (biobased economy).

Het loket van het BING wordt gecombineerd met het zogeheten Agro Innovatie Steunpunt van het programma ‘Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2’ dat gedeputeerde staten deze week hebben vastgesteld en aan het Limburg Parlement hebben voorgelegd. Hier kunnen ondernemers in de agrarische sector terecht met uiteenlopende vragen rond innovaties, nieuwe verdienmodellen en competentieontwikkeling. BING zal een brug slaan naar sterke partners in Zuid-Oost Brabant, Midden-Limburg en het Duitse Niederrhein. Op dit moment loopt al het project Future Farming wat behelst dat de landbouw er in de toekomst anders uit zal zien. In plaats van ‘meer van hetzelfde’ gaat de landbouw over naar ‘meer met hetzelfde’. Geen efficiëntere productie maar het product meer waarde geven. Dat kan als agrariërs allianties aangaan buiten de landbouw.

Gedeputeerde Staten hebben een Economic Development Board (EDB) van ondernemers, kennisinstellingen en overheden ingesteld. De EDB gaat een brede economische agenda voor Noord-Limburg maken. Met een concurrerend ontwikkelbedrijf en de campus krijgt de regio weliswaar een flinke impuls, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen van de regio in beeld en aangepakt. Het zwaartepunt bij de EDB ligt bij de ondernemers uit de drie sterke sectoren van Noord-Limburg; agro-food, maakindustrie en logistiek. De inbreng moet van onderop komen. Het voorzitterschap van de EDB ligt momenteel bij de Provincie, maar op korte termijn zal een voorzitter worden aangezocht. De EDB wordt voorshands vanuit de Provincie gefaciliteerd. Op termijn komt het secretariaat bij de regio te liggen. Het is niet de bedoeling om van de EDB een nieuw instituut te maken. De EDB vooral een netwerk dat zorgt dat ondernemers bij alle ontwikkelingen worden gehoord en mede als gevolg daarvan in een sterkere concurrentiepositie komen.

Gedeputeerde Staten hebben op bovenstaande punten voorstellen aan het Limburgs Parlement voorgelegd. In de vergadering van Provinciale Staten van 13 mei 2016 zullen dienaangaande besluiten worden genomen. De gemeenteraden van de vijf betrokken gemeenten zullen eveneens hun instemming aan met name de voorgenomen vervlechting van de vijf (grond)exploitaties moeten geven. Besluitvorming zal eveneens voor de zomer plaatsvinden.

Nadat het Limburgs Parlement het campusplan heeft vastgesteld zal de campusorganisatie worden ingericht. Ook de inrichting van het BING zal nog voor de zomer ter hand worden genomen.