Duurzaam ondernemen kan volgens de beide bedrijven beschouwd worden als een blijvende verandering in het internationaal denken over bedrijfsvoering en de rol van bedrijven en organisaties in de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

Duurzaam ondernemen is een breed, veelomvattend begrip. Maar niettemin heel hanteerbaar als het wordt teruggebracht naar de essentie: het komt er op neer dat een ondernemer bewust is van maatschappelijke waarden en hier in de dagelijkse bedrijfsvoering zoveel mogelijk naar handelt.

Naast de P van Profit, winst, draait het om de P van People, de mensen binnen en buiten de organisatie, en om de P van Planet, het natuurlijke leefmilieu. Mens, milieu en munten dus. Verder is het belangrijk om als bedrijf een goede relatie en dialoog te hebben met belanghebbenden (zoals klanten, leveranciers, omwonenden, personeel, overheid). Zo beschouwd zouden er heel veel bedrijven zijn die in (onderdelen van) de bedrijfsvoering reeds duurzaam ondernemen. Het internationaal denken over bedrijfsvoering en de rol van bedrijven en organisaties in de samenleving waarvan zij deel uitmaken is blijvend veranderd. Duurzaam ondernemen staat wereldwijd op de agenda van het bedrijfsleven, overheden en NGO’s. Momenteel ligt de uitdaging op het gebied van duurzaam ondernemen in het leren van elkaar. Grote bedrijven kunnen hun kennis delen met Kleine- en Middelgrote Ondernemingen (KMO). Dit geldt zowel voor bedrijven in westerse landen als in ontwikkelingslanden, schrijven Proplan en Adapppt verder. Voor KMO-bedrijven in ontwikkelingslanden zijn er een aantal extra knelpunten die duurzaam ondernemen in de weg staan. Zo is de eigen bedrijfsvoering vaak nog niet optimaal en staat het begrip van duurzaam ondernemen bij de consument nog in de kinderschoenen. Daardoor is het bewustzijn voor duurzaam ondernemen nog laag.

Bovendien is er veelal nog geen overheidsondersteuning voor het ontwikkelen van een situatie voor duurzaam ondernemen. Ook wordt er nog te weinig samengewerkt tussen grote en kleine bedrijven. Binnen de landsgrenzen is er op gebied van duurzaam ondernemen ruime kennis aanwezig bij de grote internationale bedrijven. Echter de zogenaamde -private-private’ samenwerking is vaak beperkt tot zakelijke (toeleveranciers)-relaties. Hoewel duurzaam ondernemen in ontwikkelingslanden nog in de kinderschoenen staat en dat het -nog niet tussen de oren zit’ is men in Suriname al langer met duurzaam ondernemen bezig. Zonder dat die term wordt gebruikt zijn bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven al geruime tijd bezig erop te hameren dat de consument en bedrijven aandacht moeten hebben voor een leefbare omgeving. Naast bovenstaande positieve ontwikkeling is het natuurlijk inderdaad zo dat veel mensen nog niet het belang van duurzaam ondernemen onderschrijven. Men is vooral met -overleven’ bezig, waarbij in de eerste plaats op de prijs wordt gelet en daarna pas op de gevolgen van het productieproces voor bijvoorbeeld de natuur. Om de Surinaamse burger en ondernemer te overtuigen zal sterk gekeken moeten worden naar wat de toegevoegde waarde van het duurzaam ondernemen voor hen is.

Hier zal continue over gecommuniceerd moeten worden. Het is belangrijk om te bepalen welke duurzaamheidvraagstukken voor Suriname van belang zijn, voordat de trainingen en workshops worden gegeven. De kans is groot dat men andere prioriteiten heeft op het gebied van duurzaamheidvraagstukken (bijv. vermindering gebruik verdelgingsmiddelen, vermindering gebruik van kwik bij het vissen, niet achteloos afval op straat gooien, isoleren van grond bij afvalhopen, opzetten recycling van afval, verbeteren leefomgeving – herstel van wegen in bepaalde buurten ). Het tegengaan van kinderarbeid zal misschien wel een issue zijn, maar wellicht geen prioriteit hebben. De Stichting Adapppt is in Nederland door FACET BV, samen met Fair Trade Assistance and Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), opgericht. Adapppt wordt medegefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel is Adapppt bezig om in een aantal landen allianties aan te gaan met een lokale partner zodat in 2004 gestart kan worden met een concreet programma van activiteiten gericht op de verbetering van duurzaam ondernemen van de KMO-sector.

Het programma van Adapppt in Suriname heeft als doel om het midden- en kleinbedrijf in Suriname te stimuleren en te ondersteunen in duurzaam ondernemen. In samenwerking met lokale organisaties en bedrijven zullen er een 2-tal projecten worden uitgevoerd, namelijk Entrepreneurs meet Entrepreneurs en Capaciteitsopbouw van lokale KMO-dienstverleners. Kennisuitwisseling, kennisoverdracht en het creëren van netwerken op het gebied van duurzaam ondernemen tussen grote en kleine bedrijven in Suriname staan centraal in het eerste project.

Afhankelijk van de uitkomsten van het Seminar van vandaag zullen een aantal specifieke activiteiten worden ondernomen. In het tweede project staat het verbeteren van de deskundigheid van lokale KMO-bedrijfsadviseurs centraal. Ook wordt aandacht besteed aan de organisatie- en managementcapaciteiten van KMO-dienstverleners ter bevordering van een vraaggestuurde dienstverlening aan het KMO. DBS