De Staat, die voor 100% aandeelhouder is van DNB, wil dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een integraal onderdeel wordt van de strategie en bedrijfsvoering van alle staatsdeelnemingen. Zij wil dit realiseren door middel van transparantie en dialoog met belanghebbenden. Vanaf 2010 worden staatsdeelnemingen door het Ministerie van Financiën verplicht om te rapporteren volgens de GRI-richtlijnen (minimaal instapniveau C+) én deel te nemen aan de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken. Het Maatschappelijk verslag 2009 DNB voldoet aan de eisen van GRI-B+ (een hoger niveau dan het instapniveau).

Duurzame bedrijfsvoering
Binnen de bedrijfsvoering zijn zorg voor het milieu, vermindering van de CO2-voetafdruk en optimaal (her)gebruik van materialen kernbegrippen. Zo heeft DNB in 2009 circa 88% van de CO2- uitstoot van het elektriciteitsverbruik gecompenseerd door het inkopen van gecertificeerde groene stroom.. Ook is het streven om zo veel mogelijk duurzaam geproduceerde goederen en diensten in te kopen. DNB geeft bijvoorbeeld bankbiljetten uit met deels fairtradekatoen.

Intern gaat DNB MVO toepassen op de eigen aandelenbeleggingen. In 2009 is een studie verricht naar het toepassen van MVO-criteria in het beleggingsbeleid. Begin 2010 is besloten deze toe te passen voor de aandelenbeleggingen en een implementatieplan uit te werken. DNB is voornemens om een SRI-beleid te gaan voeren op basis van een uitsluitingenlijst

Verder werkt DNB aan een efficiënt, toegankelijk en bereikbaar betalingsverkeer voor iedereen. Zo zijn in 2009 stappen gezet richting het efficiënter en milieuvriendelijker laten circuleren van bankbiljetten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het toezicht
De turbulente ontwikkelingen in de afgelopen periode hebben ervoor gezorgd dat het vertrouwen in de financiële sector en in DNB als toezichthouder is aangetast. Om het vertrouwen te versterken, is het zaak niet alleen lessen te trekken uit de crisis, maar ook de kerntaken op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Speerpunt is het opnemen van gedrag en cultuur in het reguliere toezicht. Incidenten op het gebied van hoge beloningen, hoge risicogeneigdheid en de verkoop van risicovolle financiële producten hebben geleid tot wantrouwen in financiële instellingen en hun bedrijfscultuur. DNB scherpt daarom de aandacht voor vraagstukken rondom integriteit, governance, gedrag en cultuur bij onder toezicht staande instellingen nog verder aan.

DNB kijkt ook opnieuw naar het beloningsbeleid bij financiële instellingen. Wanneer van het beloningsbeleid onjuiste prikkels uitgaan voor de bedrijfsvoering, dan is dat onderdeel van het terrein van DNB. Samen met de AFM heeft DNB, als één van de eerste toezichthouders wereldwijd, in 2009 principes voor beheerst beloningsbeleid uitgebracht (beleidsdocument “Principes voor beheerst beloningsbeleid”). Deze principes zijn van toepassing op de vormgeving van de variabele beloningsstructuur en de governance en transparantie van het beloningsbeleid.

Speerpunten 2010
Het komend jaar werkt DNB aan een langetermijnvisie die aangeeft waar de organisatie wil staan over 3-5 jaar met de invulling van het MVO-beleid. Voor 2010 gelden ondermeer de volgende doelstellingen: Het onderwerp ‘gedrag en cultuur’ waaronder MVO van financiële ondernemingen in het toezichtproces meenemen. Toetsing van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen aan de DNB principes, good practices en internationale principes. Vermindering van kosten en CO2-uitstoot in de bankbiljettendistributie. Het selecteren van een adviseur die DNB kan ondersteunen bij het opstellen van een uitsluitingslijst voor de aandelenbeleggingen van DNB.