Naar aanleiding van de initiatiefnota van het lid Merkies (SP) over duurzaam bankieren (Kamerstuk 34 101, nr. 2) heeft de kamer verzocht om een kabinetsreactie. Minister Dijsselbloem reageert met een brief namens het kabinet om aan dat verzoek te voldoen.

In het algemeen overleg1 van eind vorig jaar is het belang van maatschappelijk verantwoord bankieren onderstreept en heb ik aangegeven dat dit onderwerp op mijn belangstelling kan rekenen. Er is duidelijk een ontwikkeling gaande waarbij de aandacht voor de maatschappelijke gevolgen – zoals milieu en sociale gevolgen – van kredietverlening en investeringen door de banken toeneemt. Hierbij kan worden gedacht aan het verbod om te investeren in clustermunitie, de toegenomen aandacht voor dit onderwerp bij de financiële sector zelf2 en het initiatief van de Eerlijke Bankwijzer. Dit besef bestaat bij mij, de financiële sector zelf en andere stakeholders. Doordat de banken hun eigen verantwoordelijkheid nemen, is een efficiënte aanpak met beperkte lasten voor de sector mogelijk.

De initiatiefnota over duurzaam bankieren van het Kamerlid Merkies past uitstekend bij het streven om maatschappelijk verantwoord bankieren te bevorderen. Dit sluit ook goed aan bij de initiatieven die de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mijn collega Ploumen, heeft genomen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, deze zullen hieronder nog aan de orde komen.

De initiatiefnota geeft een goed inzicht in de verschillende normatieve kaders en initiatieven die er op het gebied van maatschappelijk verantwoord bankieren zijn. Ten aanzien van sommige punten maak ik van de gelegenheid gebruik om een en ander nader toe te lichten en daar zal ik mee beginnen. Dit gaat dan met name om recente ontwikkelingen ten aanzien van verschillende initiatieven die al in gang zijn gezet, zowel nationaal als internationaal. Vervolgens zal ik reageren op de elf concrete aanbevelingen voor verduurzaming van de bancaire sector in de initiatiefnota.

Lees de volledige brief