Meewind investeert in concrete energieprojecten die Nederland aantoonbaar duurzamer maken, waaronder windenergie op land. Samen met twee andere partners zijn er drie nieuwe windmolens, genaamd Windpark Streepland, geplaatst. Goed voor groene stroom voor 15.000 huishoudens voor de komende 25 jaar.

Windpark Streepland B.V. is een onderdeel van Meewind’s investeringsportefeuille en daarmee onderdeel van de CO2e-footprint van Meewind. Meewind heeft de CO2-footprint van Windpark Streepland over de totale levensduur (ca 25 jaar) in kaart laten brengen en over het jaar 2023, zodat de broeikasgasemissies voortaan per jaar gerapporteerd kunnen worden. Hiermee komt Meewind tegemoet aan de eisen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In gesprek met Derck Truijens – Sustainability Lead en Investeringsmanager Meewind.

Wat vindt Meewind?

“Meewind wil als beheerder van impact investeringsfondsen volledig transparant zijn over de impact van haar investeringen. Dat betekent dat we onze 12.500 beleggers willen informeren over de hoeveelheid CO2e-uitstoot die wordt vermeden bij de opwekking van hernieuwbare energie door onze wind- en zonneparken, maar ook de emissies van CO2e die er toch ook zijn tijdens de productie, bouw en de onderhoudsperiode.

De CO2e-footprint is op gestructureerde en goed onderbouwde wijze conform het GHG-protocol uitgevoerd. Het inzicht hebben we ook gedeeld met onze partners in het windproject omdat we vinden dat dit soort kennis breder in de markt bekend moet zijn zodat het bij toekomstige investeringsbeslissingen betrokken kan worden.

Met deze Broeikasgas-informatie (BKG) geeft Meewind invulling aan haar rapportageverplichting in het kader van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Deze verordening is net als de CSRD en de EU Taxonomy onderdeel van de Green Deal die tot doel heeft de EU in 2050 klimaat neutraal te maken.”

Life cycle analysis

Terug naar de CO2e-impact van Streepland. Bij het berekenen van de totale uitstoot telt de hele levenscyclus mee. Die begint bij de zogenaamde pre-productiefase van het park: van het delven van grondstoffen tot de fabricage van de onderdelen van de turbines.

Daarna volgt de bouw van het park. Kantoorwerk in de aanloopfase wordt gevolgd door het aanleggen van fundering en infrastructuur, zodat de windturbines geplaatst kunnen worden. De gebruiksfase start zodra het park operationeel is. Een windturbine heeft naast jaarlijks onderhoud gemiddeld 1 maal per levensloop een grote onderhoudsbeurt nodig. Aan het eind van het leven van het windpark worden de turbines ontmanteld. Als dat kan recyclen we onderdelen, de rest gaat naar afvalverwerking.

Maar wat is het resultaat van deze analyse?

Astrid Klooster, adviseur Groenbalans, vertelt: “De CO2-footprint van het windpark komt uit op ca 8.900 ton CO2e. Per kilowatt uur (kWh) hernieuwbare energie is dit 7,2 gr CO2e bij een levensduur van 25 jaar. Dit is 98% minder dan gemiddelde stroommix, die uitkomt op 328 gr CO2e per kWh”.

En welke stappen zijn genomen?

“Voor Windpark Streepland is in kaart gebracht hoe de keten eruit ziet; productie, transport, bouwactiviteiten, gebruik, einde leven. Hierna is geïnventariseerd wie de ketenpartners zijn. Nadat de keten en scope helder waren is er contact gezocht met de ketenpartners om voor alle stappen van de keten de benodigde informatie te verzamelen over bijv. energieverbruik en de productie en transport van de materialen. Uit deze analyse blijkt dat de toren, de bladen en de fundering verantwoordelijk zijn voor bijna 60% van de footprint.

De hoeveelheid CO2e die gepaard gaat met de productie, het transport voor en de bouw van het windpark wordt in ongeveer in 6 maanden terugverdiend. Daarnaast is gebaseerd op de analyse van Windpark Streepland ook een benadering gemaakt van de CO2-footprint van een vergelijkbaar windpark.”

[1] CO2e staat voor CO2 equivalent. Naast koolstofdioxide (CO2) worden ook andere broeikasgassen meegeteld. Dit zijn lachgas (N2O, distikstofoxide), methaan (CH4) en de fluorhoudende gassen (F-gassen). Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalent.