De Denktank Coronacrisis schetst in zijn advies aan het kabinet ‘contouren van een intelligent herstelbeleid’ hoe herstel van de economie en de werkgelegenheid met veerkracht van de samenleving op een evenwichtige manier gestalte kan krijgen. In het advies staan uitgangspunten voor een intelligent herstelbeleid, die zich richten op herstel van de economie en werkgelegenheid, maar ook op het overeind houden van maatschappelijke verworvenheden.

Centraal hierin zijn grip houden op de gezondheidszorg, ons verdienvermogen, de sociale bescherming van kwetsbare groepen en het tegengaan van kansenongelijkheid. Om toekomstige welvaart mogelijk te maken moet het overheidsbeleid ook voorsorteren op de middellange en lange termijn beleidsagenda’s: dit zijn de grote transities zoals digitalisering en robotisering, verduurzaming (doelen Klimaatakkoord, omschakeling naar een circulaire economie), een inclusieve arbeidsmarkt en inspelen op de vergrijzing.

De Denktank Coronacrisis bestaat uit een brede groep vertegenwoordigers van kennisinstituten, planbureaus en sociale partners, die onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en op verzoek van het kabinet tot dit advies zijn gekomen.

De Denktank richt zich in dit advies op de herstartfase van de economie en de maatschappelijke activiteiten. In deze fase is een vaccin of geneesmiddel nog niet beschikbaar maar met beperkende maatregelen kan het coronavirus min of meer onder controle worden gehouden. Diverse beschermende maatregelen hinderen nog steeds het economisch en maatschappelijk verkeer. Herstel naar pre-coronaniveaus van de economie en werkgelegenheid is nog niet aan de orde. We moeten ons blijven voorbereiden op een mogelijk nieuwe virusuitbraak zolang er geen vaccin of medicijn beschikbaar is.

Foto: Angeline Swinkels