Enexis Netbeheer, TenneT, provincie Groningen en Groningen Seaports hebben deze week een convenant getekend voor de gezamenlijke uitwerking van een deel van de Cluster Energiestrategieën (CES) van Noord-Nederland. Het doel van dit convenant is om de realisatie van de benodigde infrastructuur voor de industrie te versnellen. Ondanks de onzekerheden in de plannen van de industrie. Hiermee wordt voorkomen dat netbeheerders en industrie op elkaars plannen moeten wachten (kip-en-eiprobleem).

Met dit convenant kan de benodigde infrastructuur sneller gerealiseerd worden. Dit heeft een positieve impact op het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Ook leidt een tijdige aanleg van de energie infrastructuur tot een grotere aantrekkelijkheid van het gebied als het gaat om investeringen en vestiging van nieuwe bedrijven. Om geen tijd te verliezen, gaan de betrokken partijen nu al starten met onderzoeken en planologische procedures voor de beoogde infrastructuur.

Energievraag groot

De industrie heeft op basis van het Klimaatakkoord een doelstelling om 14,3 Mton CO2-reductie te realiseren in 2030. De industrie vertegenwoordigt ruim de helft van de totale energievraag in Nederland. De wijze waarop de CO2-reductie in de industrieclusters wordt gerealiseerd, heeft grote impact op de benodigde infrastructuur. Verduurzaming leidt immers tot een grotere elektriciteitsvraag en daarvoor is uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk.

Dit convenant focust zich op een deel van de verduurzamingsinitiatieven zoals opgenomen in de Concept CES Industrietafel Noord-Nederland, namelijk de gebieden Delfzijl, Eemshaven en de kleine industrie verspreid over de noordelijke regio. De verwachte energievraag gaat van 390 MW in 2020 naar 2630 MW in 2030. De verwachte energievraag is dus bijna zeven keer zo groot.

Ben Voorhorst, COO TenneT: Ben Voorhorst, COO TenneT: “Dit convenant gaat ons verder helpen. Hiermee kunnen we in een vroeg stadium de ruimtelijke inpassing en benodigde vergunningsprocedures starten, waardoor er geen tijd verloren gaat en de industrie reële opties krijgt.”

Meer zekerheid

“Dit convenant biedt onze industrie meer zekerheid over het tijdig verkrijgen van de benodigde infrastructuur. We zijn blij dat we met deze intensievere vorm van samenwerking tussen overheid, netbeheerders en Groningen Seaports cruciale stappen kunnen zetten voor het halen van de klimaatdoelen. Hiermee houden we ons gebied duurzaam aantrekkelijk voor de op stapel staande investeringen en de vestiging van nieuwe bedrijven”, zegt Cas König, CEO van Groningen Seaports.

Jeroen Sanders, CTO van Enexis Netbeheer, is heel tevreden met de samenwerkingsovereenkomst: “Ik ben er blij mee, het convenant is een belangrijke stap in onze noordelijke samenwerking om de grote uitdaging waar we voor staan tijdig te realiseren. Als netbeheerder kunnen we hiermee vroegtijdig investeringsbeslissingen nemen en sneller de benodigde infrastructuur aanleggen. Dat komt de versnelling van de verduurzaming van de industrie in de regio natuurlijk ten goede.”

Andere manier van samenwerken

Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen: “Om de klimaatdoelstellingen te behalen, hebben we niet alleen veel duurzame energie nodig, maar ook een nieuw energiesysteem. Het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnetwerk is daarin van groot belang om de industrie te ondersteunen in de verduurzaming van haar bedrijfsprocessen. Dat vraagt ook van overheden en betrokken organisaties een andere manier van plannen en samenwerken, zodat we voorkomen dat we op elkaar gaan zitten wachten: zo doorbreken we het kip-ei-probleem.”